Kursplan - Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling 7.5 hp

Dementia and Mental Disorders in Elderly - Clinical Picture, Diagnostic and Therapeutic Interventions

Kurskod: BMA014
Giltig från: VT14 VT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Medicin
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2018-01-30

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt belysa pågående forskning inom området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten med relevans utifrån sitt eget yrkesområde kunna:

1 redogöra för den naturliga åldrandeprocessen för att kunna skilja den från patologiska tillstånd
2 beskriva och förklara etiologi, symtom, utredning, diagnos, vård och behandling vid demens och annan psykisk ohälsa hos äldre
3 identifiera symtom på, värdera och se samband mellan patologiska tillstånd som berör hjärnans funktioner
4 diskutera farmakokinetiska och farmakodynamiska förändringar vid demenssjukdom och psykisk ohälsa samt interaktioner och läkemedelsbiverkningar
5 självständigt söka och värdera medicinsk forskning om demens och psykisk ohälsa hos äldre och den behandling som förespråkas
6 reflektera över och kritiskt granska olika behandlingsåtgärder vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
7 utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet identifiera, diskutera och motivera förebyggande och rehabiliterande åtgärder vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
8 tillsammans med företrädare för andra professioner planera, genomföra och utvärdera de insatser som behövs för att arbeta hälsofrämjande och förebygga psykisk ohälsa och sjukdomskomplikationer vid demens

Innehåll

Den naturliga åldrandeprocessen
Patologiska processer som påverkar hjärnan
Etiologi, symtom, utredning, diagnos, vård och behandling vid vanligt förekommande demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre såsom:
- Primärdegenerativa demenssjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, Lewy body demens
- Vaskulära demenser
- Sekundära demenstillstånd
- Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
- Depression
- Delirium/konfusion
- Ångestproblematik
- Psykoser
- Suicid
- Sömnstörningar
Farmakologiska aspekter vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
Aktuell medicinsk forskning
Förebyggande och rehabiliterande åtgärder vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
Teamarbete vid planering av insatser vid demens och psykisk ohälsa hos äldre

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningsformerna syftar till att de studerande ska träna självständigt aktivt kunskapssökande, samarbete, diskussion, argumentation och kritisk reflektion enskilt och i grupp.

Särskild behörighet

Examen inom vård, medicin eller motsvarande och Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.
 

Examination

INL1, Inlämningsuppgift, 4 hp, individuell inlämningsuppgift avseende lärandemål 4-6. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
SEM3, Seminarium, 1,5 hp, aktivt deltagande i kursens alla seminarier samt genomförda studieuppgifter inför dessa, avseende lärandemål 4-6. Betyg Godkänd (G).
TEN2, Tentamen, 2 hp, individuell skriftlig tentamen avseende lärandemål 1-3. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För betyget Väl godkänd på kursen krävs VG på INL1 och TEN2. För närmare anvisningar se studiehandledning.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen innehåller miljöinslag. I kursen beaktas samspelet mellan människan och hennes yttre och inre miljö.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.