Kursplan - Forskningsmetoder inom innovation och design 2 7.5 hp

Research methods in Innovation & Design 2

Kurskod: ITE417
Giltig från: VT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Huvudområde(n): Innovation och design,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2017-01-31

Syfte

Kursen syftar till att göra den studerande införstådd med aktuell forskning inom huvudområdet innovation och design samt de vidare sammanhang som denna forskning samverkar i och förhåller sig till. Kursen syftar till att studenten tillägnar sig förmågan att utforma en forskningsansökan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och särdrag samt hur dessa förenas i huvudområdets tvärvetenskapliga praktik 
2. belysa begreppen samverkan och samproduktion med stöd av exempel från såväl konkreta forskningsprojekt som relevanta teorier 
3. utveckla, planera och presentera ett forskningsprojekt som inkluderar såväl kvalitativa, kvantitativa som samproduktionsorienterade metoder 
4. diskutera och problematisera forskningsområdets relevans och betydelse i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv i dialog med olika grupper 
5. självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska forskning inom innovation och design i syfte att formulera forskningsfrågor 

Innehåll

- Vetenskapsteori  
- Aktuell forskning inom huvudområdet 
- Fördjupning i pågående forskningsprojekt inom huvudområdet 
- Fördjupad inblick i och kontakt med för huvudområdet externa samverkanspartners inom huvudområdet
- Fördjupad kunskap i forskningsmetoder 
- Att ansöka om forskningsfinansiering 

 

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, workshops och seminarier

Särskild behörighet

Forskningsmetoder inom innovation och design 1, 7,5 hp.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.
 

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 3 hp, examinerar lärandemål 1, 2 och 4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Promemoria (PM01), muntligt och skriftligt, 4,5 hp, examinerar lärandemål 3 och 5, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med ITE412 Forskningsmetoder inom innovation och design 2.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-02-27

Senaste uppdatering: 2018-02-28

Böcker

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj;

Reflexive methodology : new vistas for qualitative research

ISBN: 978-1-4739-6424-2 LIBRIS-ID: 21974933

xii, 437 pages

Merriam, Sharan B.; Tisdell, Elizabeth J.;

Qualitative Research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell

ISBN: 9781119003618 LIBRIS-ID: 17984715

346 s.

Referenslitteratur

Herr, Kathryn; Anderson, Gary L.;

The action research dissertation : a guide for students and faculty

ISBN: 9781483333106 LIBRIS-ID: 17072804

xix, 189 pages

Laurel, Brenda;

Design research : methods and perspectives

ISBN: 0262122634 LIBRIS-ID: 9014475

334 s.

Ouden, Elke den;

Innovation design : creating value for people, organizations and society

ISBN: 9781447162087 LIBRIS-ID: 19728456

xii, 196 p.

Schön, Donald A.;

The reflective practitioner : how professionals think in action

ISBN: 1-85742-319-4 LIBRIS-ID: 9731786

x, 374 s.

Van de Ven, Andrew H.;

Engaged scholarship : a guide for organizational and social research

ISBN: 9780199226306 LIBRIS-ID: 10495327

xii, 330 s.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-01-31

Senaste uppdatering: 2019-02-04

Böcker

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj;

Reflexive methodology : new vistas for qualitative research

ISBN: 978-1-4739-6424-2 LIBRIS-ID: 21974933

xii, 437 pages

Merriam, Sharan B.; Tisdell, Elizabeth J.;

Qualitative Research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell

ISBN: 9781119003618 LIBRIS-ID: 17984715

346 s.

Referenslitteratur

Herr, Kathryn; Anderson, Gary L.;

The action research dissertation : a guide for students and faculty

ISBN: 9781483333106 LIBRIS-ID: 17072804

xix, 189 pages

Ouden, Elke den;

Innovation design : creating value for people, organizations and society

ISBN: 9781447162087 LIBRIS-ID: 19728456

xii, 196 p.

Schön, Donald A.;

The reflective practitioner : how professionals think in action

ISBN: 1-85742-319-4 LIBRIS-ID: 9731786

x, 374 s.

Van de Ven, Andrew H.;

Engaged scholarship : a guide for organizational and social research

ISBN: 9780199226306 LIBRIS-ID: 10495327

xii, 330 s.

Kothari, ;

Research methodology : methods and techniques

ISBN: 9788122415223 LIBRIS-ID: 14854625

xx, 418 s.