Kursplan - Förbränningsteknik 7.5 hp

Combustion Technology

Kurskod: ERA119
Giltig från: VT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Energiteknik
Huvudområde(n): Energiteknik,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om förbränningsprocessen och vad som påverkar den. Vidare ger kursen kunskap om metoder för att minska bildandet av emissioner samt hur dessa kan reduceras genom effektiv rökgasrening.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika bränslen, deras egenskaper och hur användningen av dem påverkar miljön
2. beskriva förbränningsprocessen och beräkna rökgasernas sammansättning, rökgasförluster samt pannverkningsgrad
3. redogöra för olika emissioner från en förbränningsanläggning, hur dessa påverkar människa och miljö och hur oönskade utsläpp från förbränningsprocesser minimeras
4. redogöra för den tekniska utrustning som används vid förbränning och rening av rökgaser
5. ge exempel på normer och förordningar beträffande mätning och redovisning av luftburna emissioner
6. göra bränsleanalyser och använda mätteknisk utrustning samt utvärdera och redogöra för en förbränningsanläggnings prestanda och miljöpåverkan utifrån insamlade mätdata och egna mätningar

Innehåll

Kursen behandlar olika bränslen, förbränningsprocessen och de emissioner som bildas vid förbränning. Kursen tar upp olika förbränningsanläggningar och teknisk utrustning som används vid rökgasrening. Det ingår även bl a materialbalanser, mätteknik och beräkning av prestanda.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och studiebesök

Särskild behörighet

10 hp från kursen Introduktion till energiteknik, eller motsvarande.

Examination

Laboration (LAB1), 2,5 hp, betyg Godkänd (G) (Avser lärandemål 6)
Skriftlig tentamen (TEN1), 5 hp, betyg 3, 4 eller 5 (Avser lärandemål 1-5)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 7,5 hp med ERA202 Förbrännings- och rökgasreningsteknik samt 7,5 hp med WER010 Förbrännings- och rökgasreningsteknik.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-03-05

Senaste uppdatering: 2018-03-05

Kompendium

Wester, Lars;

Förbrännings- och rökgasreningsteknik

Övrigt

Wester, Lars;

Tabeller och Diagram för energitekniska beräkningar