Kursplan - Bedöma och ordinera individanpassad fysisk träning 7.5 hp

Assess and Prescribe Individualized Physical Exercise

Kurskod: FYS026
Giltig från: VT17
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Terapi, rehabilitering och kostbehand...
Huvudområde(n): Fysioterapi,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2016-06-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om fysisk träning som vetenskapligt område och kunskaper om individanpassad fysisk träning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
1 förklara fysiologiska, psykologiska och sociala effekter av fysisk träning
2 beskriva bedömnings-, mät- och utvärderingsmetoder för fysisk träning 
3 anpassa individuell träningsdos utifrån beteendeaspekter
4 förklara och tillämpa konditions- och styrketräning utifrån en individs förmåga
5 ge exempel på olika gruppers behov av stöd för implementering av en fysiskt aktiv livsstil
6 sammanfatta hälsoekonomiska aspekter och konsekvenser av fysisk inaktivitet

Innehåll

Grundläggande träningsfysiologi
Planera, bedöma, dosera, utvärdera fysisk träning samt ordinera fysisk aktivitet på recept
Mät- och utvärderingsinstrument för fysisk träning
Anpassad fysisk träning på individ-, grupp- och samhällsnivå
Beteendeförändringsmodeller
Motiverande samtal
Fysisk självkänsla
Hälsoekonomi

Undervisning

Undervisning bedrivs som föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier och eget arbete.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

INL1, Inlämningsuppgift, 4,5 hp, skriftlig och individuell uppgift avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
SEM1, Seminarium, 3 hp, avseende lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
För betyget Väl godkänd på kursen krävs VG på INL1 och G på SEM1. För närmare anvisningar se studiehandledning.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-04-18

Senaste uppdatering: 2017-04-18

Böcker

Miller, William R.; Rollnick, Stephen;

Motivational interviewing : helping people change

ISBN: 9781609182274 LIBRIS-ID: 13567121

482 s.

Riebe, Deborah.; Ehrman, Jonathan K.; Liguori, Gary; Magal, Meir;

ACSM's guidelines for exercise testing and prescription

ISBN: 9781496339065 LIBRIS-ID: 20533352

xxx, 472 pages

Övrigt

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer