Kursplan - Eget företagande 7.5 hp

Micro Enterprising

Kurskod: FOA127
Giltig från: HT13 HT14 VT17
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde(n): Företagsekonomi,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-10-02
Förändringsdatum: 2016-01-28

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande förståelse för vad det innebär att driva ett eget företag samt att förstå den process som kan leda fram till en företagsetablering. Studenterna skall även få en juridisk, ekonomisk och organisatorisk bas för att kunna diskutera och reflektera över vilka faktorer som behövs för att starta och driva ett eget företag

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna
- genomföra sina studier på ett självständigt sätt, vilket innebär att studenten förväntas ta eget ansvar för sina studier genom att inta en aktiv roll i de olika moment som behandlas under kursens gång.
- reflektera över sin egen förmåga att etablera, driva och leda ett företag..
- redogöra för de ekonomiska, juridiska och organisatoriska villkor som ett nystartat företag förväntas hantera.
- diskutera hur entreprenöriella processer kan etableras, utvecklas och organiseras
- visa förståelse för samspelet mellan marknadernas olika aktörer.
- formulera och kritiskt granska och värdera en affärsidé, en vision, ett mål och en strategi för ett fiktivt företag; att skriva en affärsplan
- granska och ge muntlig och skriftlig respons på andra studenters arbeten.

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av vilka faktorer som krävs vid starten av ett eget företag. Både ekonomiska, juridiska och organisatoriska faktorer diskuteras ur både teoretisk och praktisk synvinkel. I kursen ingår ett skriftligt arbete; en affärsplan, där ett valfritt fiktivt företag skall behandlas.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiska övningar. Kursen har ett aktivt samarbete med andra aktörer både inom och utom Mälardalens högskola.

Särskild behörighet

30 hp företagsekonomi varav 22,5 hp ska vara godkända vid kursstart.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 1 hp, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL2), 1 hp, betyg Godkänd (G)
PM (PM01), 5,5 hp, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenterna examineras genom ett skriftligt arbete (PM01) i grupp eller enskilt, samt två enskilda inlämningsuppgifter. Opposition ingår som en del i examinationen på PM1. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2016-03-07

Senaste uppdatering: 2017-03-03

Artiklar

Davidsson, Per;

Nascent entrepreneurship : empirical studies and developments

ISBN: 1-933019-20-4 LIBRIS-ID: 10168925

vi, 79 s.

sid 1-76

Scott Shane, Shane; Venkataraman, S.;

The promise of entrepreneurship as a field of research, volym 25

sid 217-226

Cornelius, B.; Landström, H.; Persson, O.;

Entrepreneurial Studies: The Dynamic research Front of a Devloping Social Science, volym 1042-2587

sid 375-398