Kursplan - Den effektiva organisationen 7.5 hp

The Effective Organization

Kurskod: EFO235
Giltig från: HT13 HT14 HT16
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde(n): Företagsekonomi,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-09-02
Förändringsdatum: 2016-01-28

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten kunskap om vad som symboliserar en effektiv organisation, såväl internt som externt. Kursen skall även ge studenterna en förståelse kring organisationsförändringar och förändringsledarskap.

Lärandemål

Att genomföra sina studier självständigt, vilket innebär att studenten förväntas ta ansvar för sina egna studier genom att inta en aktiv roll i de olika momenten som ingår i kursen.
Att kunna granska och ge respons på andra studenters arbeten inom ämnesområdet.
Att förstå och formulera strategier för förändringsarbete.
Att genomföra ett skriftligt arbete där studenten skall kunna problematisera, argumentera och analysera kring begreppet strategi.
Att med hjälp av teorier, modeller och praktiska exempel kunna beskriva en ledarmodell utifrån ett användarvänligt perspektiv.
Att kunna redogöra för olika begreppsdefinitioner rörande strategi och förändringsarbete.
Att visa en förståelse för betydelsen av externa, såväl som interna, situationer för förändringsprocessens effektivitet.

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av strategi, förändringsledarskap och förändringsprocessen, både ur teoretisk och ur praktisk synvinkel.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och handledning. All kommunikation, enskild/gruppövning samt diskussioner sker via en nätbaserad lärplattform. Inga obligatoriska träffar.

Särskild behörighet

60 hp företagsekonomi med successiv fördjupning varav 45 hp ska vara godkända vid kursstart. Av dessa ska 15 hp vara på nivå G1F.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 2 hp, betyg Godkänd (G)
Tentamen (TEN1), 5,5 hp, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT16

Beslutsdatum: 2016-03-07

Senaste uppdatering: 2017-10-17

Böcker

Ahrenfelt, Bo;

Förändring som tillstånd : att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer

ISBN: 9789144086606 LIBRIS-ID: 14820424

364 s.

Whittington, Richard; Nilsson, Björn;

Vad är strategi - och spelar den någon roll?

ISBN: 91-47-06305-X LIBRIS-ID: 8417760

166 s.

Holmblad Brunsson, Karin; Ouchi, William G.;

Organisationer

ISBN: 91-44-02317-0 : 328:00 LIBRIS-ID: 8827228

254 s.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-20

Senaste uppdatering: 2018-12-20

Böcker

Ahrenfelt, Bo;

Förändring som tillstånd : att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer

ISBN: 9789144086606 LIBRIS-ID: 14820424

364 s.

Whittington, Richard; Nilsson, Björn;

Vad är strategi - och spelar den någon roll?

ISBN: 91-47-06305-X LIBRIS-ID: 8417760

166 s.

Holmblad Brunsson, Karin; Ouchi, William G.;

Organisationer

ISBN: 91-44-02317-0 : 328:00 LIBRIS-ID: 8827228

254 s.