Kursplan - Geoteknik och geologi 7.5 hp

Soil Mechanics and Geology

Kurskod: BTA130
Giltig från: VT17
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Byggteknik
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2016-01-28

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper avseende materialegenskaper hos jord, jordspänningar, jordtryck, sättningar och bärighet. Vidare ska kursen ge grundläggande kunskaper om laster och bärförmåga. Kursen ska också ge grundläggande kunskaper i geologi för att få förståelse för de geologiska materialens uppkomst och egenskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för den naturvetenskapliga grunden i form av begrepp och definitioner avseende jord samt hållfasthet hos jord
2. beskriva jordarternas uppbyggnad
3. utföra beräkningar avseende vertikala och horisontella jordspänningar, sättningar och jordtryck samt använda bärighetsekvationen
4. tillämpa partialkoefficientmetoden för att ta fram dimensionerande last och bärförmåga
5. redogöra för jordklotets uppbyggnad, bildningsprocesser för olika bergarter samt andra geologiska naturresurser och deras utnyttjande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
6. identifiera och redogöra för vanliga mineral och bergarter

Innehåll

Spänning och deformationer hos jord, sättningar, bärighet, jordtryck, stabilitets-problem samt grundläggning. Geotekniska utredningar inklusive fältundersökningsmetoder. Nyttjande av partialkoefficientmetoden för beräkning av dimensionerande laster och bärförmåga. Geologi för byggnadsingenjören. Bildning och nyttjande av geologiska resurser samt grundvattnets förekomst.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer.

Särskild behörighet

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Examination

Laboration (LAB1) Mineral och bergartskännedom, 0,5 hp, betyg Godkänd (G), (Lärandemål 6)
Laboration (LAB2) Jordanalys, 0,5 hp, betyg Godkänd (G), (Lärandemål 1, 2)
Inlämningsuppgift (INL1) Partialkoefficientmetoden, 0,5 hp, betyg Godkänd (G), (Lärandemål 4)
Skriftlig tentamen (TEN1), 6 hp, betyg 3, 4 eller 5, (Lärandemål 1-5)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 3 hp med kursen WMO003 Geovetenskap och naturresurser, 5 hp med kursen WMO011 Geoteknik och geohydrologi, 6 hp med kursen BTA105 Geoteknik och geologi samt 6 hp med kursen BTA114 Geoteknik och geologi.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-02-28

Senaste uppdatering: 2017-02-28

Böcker

Axelsson, Kennet; Mattsson, Hans;

Geoteknik

ISBN: 9789144080727 LIBRIS-ID: 19604940

464 sidor

Kompendium

Svensson, Conny;

Kompendium i teknisk geologi AK : höstterminen 2010

LIBRIS-ID: 12139262

167 s.

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-03-02

Senaste uppdatering: 2018-03-02

Böcker

Axelsson, Kennet; Mattsson, Hans;

Geoteknik

ISBN: 9789144080727 LIBRIS-ID: 19604940

464 sidor

Kompendium

Svensson, Conny;

Kompendium i teknisk geologi AK : höstterminen 2010

LIBRIS-ID: 12139262

167 s.

Övrigt

Övrigt material som delas ut i samband med föreläsningar och laborationer