Kursplan - EKG i praktiken 7.5 hp

ECG in practice

Kurskod: ELA102
Giltig från: HT13 HT16
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Elektronik
Huvudområde(n): Elektronik,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-12-18
Förändringsdatum: 2016-01-27

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten ska skaffa sig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma ökad kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet vid EKG-registrering och användande av andra medicintekniska utrustningar som berör hjärtats retledningssystem.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs:

- kunna förklara orsaker till hur artefakter uppstår i EKG:t och hur de kan reduceras, kunna beskriva EKG:ts uppkomst och apparatens uppbyggnad
- kunna grunderna i EKG-tolkning
- kunna beskriva pacemakerns funktion och det EKG som pacemakerpatienten får
- kunna beskriva defibrillatorns funktion

Innehåll

Kursen behandlar EKG:ts uppkomst och eliminering av störningar vid registrering, grundläggande EKG-tolkning, pacemakerns funktion och pacemaker-EKG:t. Kursen innehåller även defibrillatorns funktion.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar med inslag av övningar samt fördjupningsarbete.

Särskild behörighet

Kunskaper i fysiologi. Detta kan uppnås genom att ha avslutat kursen Anatomi och Fysiologi eller motsvarande.

Examination

Tentamen (TEN1). Skriftlig tentamen, 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen har inga speciella miljöaspekter.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kunskaper i EKG-registrering är inte ett krav, men underlättar när du läser kursen.
Kursen överlappar med 2 hp med LA1730 och CEL106.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2016-03-07

Senaste uppdatering: 2018-12-13

Kompendier

Folke, Mia;

EKG i praktiken

Kompendium: EKG i praktiken samt material om Ischemi och rapport om elolyckor finns på Blackboard.

Referenselitteratur

Pahlm, Olle; Sörnmo, Leif;

Elektrokardiologi : klinik och teknik

ISBN: 91-44-00615-2 (inb.) LIBRIS-ID: 10154604

[2], vii, [1], 352 s.

Thaler, Malcolm S.;

The only EKG book you'll ever need

ISBN: 0-7817-7315-6 LIBRIS-ID: 10271055

xii, 319 s.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-13

Senaste uppdatering: 2018-12-13

Kompendier

Folke, Mia;

EKG i praktiken

Kompendium: EKG i praktiken samt rapport om elolyckor finns på Canvas.

Referenselitteratur

Pahlm, Olle; Sörnmo, Leif;

Elektrokardiologi : klinik och teknik

ISBN: 91-44-00615-2 (inb.) LIBRIS-ID: 10154604

[2], vii, [1], 352 s.

Thaler, Malcolm S.;

The only EKG book you'll ever need

ISBN: 0-7817-7315-6 LIBRIS-ID: 10271055

xii, 319 s.