Kursplan - Datakommunikation 7.5 hp

Data Communication

Kurskod: DVA218
Giltig från: VT14 HT16
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2013-01-29
Förändringsdatum: 2016-01-27

Syfte

Kursen skall ge en god insikt i hur olika modeller för datakommunikation fungerar. Kursen skall ge sådan kunskap att man ska kunna använda och implementera olika datakommunikationsprotokoll i en verklig miljö.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- beskriva och förstå hur Internetprotokollen och OSI-modellen är uppbyggda
- beskriva och förstå protokollstackar och hur protokollskikten interagerar 
- beskriva, förstå och tillämpa hur kontroll och felhantering bygger upp tillförlitliga protokollstackar 
- beskriva, förstå och tillämpa de viktigaste kommunikationsprotokollen i Internet (TCP, UDP, IP), och hur dessa används för att motsvara tillämpningarnas behov 
- beskriva och förstå funktionerna för vägval och internetworking
- beskriva och förstå de viktigaste protokollen för lokala nät (IEEE 802.3, IEEE 802.11)
- förstå hur säkerhetsaspekter påverkar kommunikationslösningar

Innehåll

Kommunikationsprotokoll. Lagerinteraktionsmodellen. Virtuella koppel och datagram. Kontroll och data. Felhantering. Adressering. Nätverkstopologier. Internet-protokoll. TCP, UDP. Internetworking. Vägvalsalgoritmer. Lokala nätverk. Ethernet. Trådlösa nätverk. Introduktion till säkerhet i datornät.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Särskild behörighet

Programmering 7,5 hp och Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp.

Examination

Inlämningsuppgifter (INL1), 3,5 hp, examinerar lärandemål 1, 3 och 5,  betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G) 
Tentamen (TEN1), salstentamen, 4 hp, examinerar lärandemål 1-7, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Miljöaspekter

Kursen har inga speciella miljöaspekter.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med CDT207 Datakommunikation.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-03-01

Senaste uppdatering: 2017-03-01

Böcker

Berti, Valentino;

Datakommunikation

ISBN: 978-91-47-05211-0 (inb.) LIBRIS-ID: 12477707

435 s.