Kursplan - Cross-Cultural Management 7.5 hp

Cross-Cultural Management

Kurskod: FOA117
Giltig från: VT14 HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde(n): Företagsekonomi,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2015-02-04

Syfte

Kursens syfte är att undersöka olika centrala begrepp såsom kultur, företagande och management. Syftet är också att gå igenom olika teorier kring begreppet kultur samt att lära sig hur ett företags kultur kan analyseras med hjälp av case-studie-analyser. Ett ytterligare syfte är att utveckla studentens personliga förmåga gällande: skriftliga presentationer; kritiskt och analytiskt tänkande, informationssökande, granskning av information, litteratur och annat material.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för koncept såsom kulturella skillnader, företagskultur samt cross-cultural management
- visa förmåga att integrera kunskap och hantera komplex information vid utvärdering av olika alternativ rörande ett företags kultur i en speciell situation, genom att tillämpa teorier och modeller från kurslitteraturen
- kommunicera och skriftligt presentera slutsatser och metoder
- granska och ge kollegial respons på andra studenters arbete
- visa hög grad av självständighet i det egna lärandet genom att ta en aktiv roll i de olika aktiviteterna under kursens gång

Innehåll

Kursen berör ämnen såsom företagskultur, nationell kultur och kulturellt ledarskap/management.

Undervisning

Undervisning sker via en kommunikationsplattform och ges i form av föreläsningar, handledning, kommunikation, enskilda övningar samt diskussioner. Inga gemensamma träffar. Studenterna skall genomföra fyra (4) individuella inlämningsuppgifter för vilka de kan få handledning av läraren samt genomföra diskussioner på nätet i olika diskussionsgrupper. Kursen avslutas med en skriftlig tenta som genomförs i kursplattformen och har formen av flervalsfrågor samt några öppna frågor.

Särskild behörighet

30 hp företagsekonomi varav minst 22,5 hp ska vara avklarade vid kursstart. För svenska studenter krävs Engelska B/Engelska 6. För internationella studenter krävs kunskaper i engelska motsvarande ett TOEFL-resultat om minst 575 med TWE 4,5 (PBT), 213 med Essay Rating 4 (CBT) eller 90 med TWE 20 (iBT) eller ett IELTS-resultat på totalt 6,5 och inget delmoment under 5,5. Engelsktestet är obligatoriskt för alla sökande förutom studenter från Australien, Kanada, Irland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.

Examination

Inlämningsuppgift, övningsuppgift, 1,5 högskolepoäng, G eller VG (INL1)
Inlämningsuppgift, övningsuppgift, 1,5 högskolepoäng, G eller VG (INL2)
Inlämningsuppgift, övningsuppgift, 1,5 högskolepoäng, G eller VG (INL3)
Inlämningsuppgift, övningsuppgift, 1,5 högskolepoäng, G eller VG (INL4)
Tentamen, 1,5 högskolepoäng, G eller VG (TEN1) 

Betyg kan även ges enligt ECTS-skalan som tillägg.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT15

Beslutsdatum: 2015-06-11

Senaste uppdatering: 2015-06-11

Böcker

Browaeys, Marie-Joëlle; Price, Roger;

Understanding cross-cultural management

ISBN: 9781292015897 (pbk.) : LIBRIS-ID: 17935091

xxi, 477 pages