Kursplan - Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter 4.0 hp

Extended Consolidated Financial Accounting for Placement Studies Students

Kurskod: FOA224
Giltig från: VT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde(n): Företagsekonomi,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2015-02-04

Syfte

Kursens syfte är att ge VFU-studenter fördjupade kunskaper inom koncernredovisning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- kunna upprätta en koncernredovisning

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad koncernredovisning utifrån svensk lagstiftning och rekommendationer. Förvärvsmetoden för eliminering av internt aktieinnehav ägnas stort utrymme.

Undervisning

Stödmaterial via lärplattform.

Särskild behörighet

Företagsekonomi 60 hp med successiv fördjupning vari ingår kursen Redovisning och revision med VFU.

Examination

Tentamen (TEN1), 4 hp, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar med koncernredovisningsdelen (4 hp) på följande kursers TEN1 (8,5 hp):
FOA212 Redovisning och revision med teori-spår eller FOA216 Redovisning och revision

Examinationen är en salstentamen som skrivs på campus.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-08-11

Senaste uppdatering: 2015-08-11

Böcker

Lönnqvist, Rune;

Årsredovisning i koncerner

ISBN: 978-91-44-08080-2 LIBRIS-ID: 13434887

402 s.

Lönnqvist, Rune;

Resultat, kapital och kassaflöde. : Övningsbok

ISBN: 978-91-44-08399-5 LIBRIS-ID: 13574762

212 s.

Smith, Dag;

Redovisningens språk

ISBN: 91-44-04493-3 LIBRIS-ID: 10089046

301 s.

Thomasson, Jan; Nilsson, Sven-Arne; Carlsson, Jörgen;

Extern redovisning och finansiell analys

ISBN: 978-91-47-09656-5 LIBRIS-ID: 12065026

277 s.

Thomasson, Jan;

Extern redovisning och finansiell analys : Lösningar

ISBN: 978-91-47-09657-2 LIBRIS-ID: 12040018

48 s.

Fars samlingsvolym. : 2014 Redovisning

ISBN: 9789187387128 LIBRIS-ID: 15416990

1958 s.

(Finns även tillgänglig via databasen FAR Online vid högskolans bibliotek)

Trohammar, Clas-J.;

Revision : en praktisk beskrivning

ISBN: 91-89678-47-8 LIBRIS-ID: 10199294

171 s.

Slut från förlaget, men finns tillgänglig via FAR ON LINE

Kompendier

Kompendiematerial

Innehåller olika artiklar ur Balans (förteckning tillgänglig via Blackboard, artiklarna tillgängliga via databasen FAR ON LINE i högskolans bibliotek)

Övrigt

Ytterligare material kan tillkomma

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-02-06

Senaste uppdatering: 2017-02-06

Böcker

Carlsson, Jörgen; Sandell, Niklas;

Koncernredovisning

ISBN: 9789147111602 LIBRIS-ID: 14854667

312 s.

Fars samlingsvolym. : 2016 Redovisning

ISBN: 9789187387609 LIBRIS-ID: 19107513

1800 s.

(Finns även tillgänglig via databasen FAR Online i högskolans bibliotek)

Kompendier

Kompendiematerial

Innehåller olika artiklar ur Balans (förteckning tillgänglig via Blackboard, artiklarna tillgängliga via databasen FAR ON LINE i högskolans bibliotek)

Övrigt

Ytterligare material kan tillkomma