Kursplan - Examensarbete i folkhälsovetenskap 30.0 hp

Thesis in Public Health Sciences

Kurskod: FHA043
Giltig från: VT14 VT16
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Folkhälsovetenskap
Huvudområde(n): Folkhälsovetenskap,
Successiv fördjupning: A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2014-01-14
Förändringsdatum: 2014-11-20

Syfte

Kursen syftar till att studenten självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera och presentera ett fördjupat vetenskapligt arbete inom ett folkhälsovetenskapligt problemområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1 formulera en forskningsfråga inom folkhälsovetenskapen relaterad till den vetenskapliga litteraturen
2 söka, analysera och kritiskt granska, kontrastera, integrera och värdera tidigare forskning
3 välja, beskriva och tillämpa en för forskningsområdet relevant vetenskaplig metod
4 identifiera och hantera etiska frågeställningar i anslutning till projektet
5 samla in, bearbeta och analysera data
6 presentera sina resultat i ett vetenskapligt arbete
7 kritiskt granska samt föra en argumenterande diskussion på en vetenskaplig nivå avseende egna och andras arbeten

Innehåll

Kursdeltagarna skall självständigt planera, genomföra och redovisa ett omfattande vetenskapligt arbete med relevans för det folkhälsovetenskapliga området
Kursdeltagarna skall vidare kritiskt granska och värdera andra studier och uppsatser
Reflektera över forskar- och forskningsetik
Skriftligen och muntligen presentera arbetet
Kritiskt granska och värdera samt opponera på andra kursdeltagares examensarbeten

Undervisning

Undervisningen bygger på att studenten självständigt ska skriva ett vetenskapligt arbete inom folkhälsoområdet. Som stöd ges handledningstillfällen. Vid seminarietillfället ska examensarbetet presenteras och försvaras, i detta ingår också att granska en annan students examensarbete.

Särskild behörighet

Kandidatexamen i folkhälsovetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.

Examination

Examensarbete (UPS1), 30 hp, avser lärandemål 1-6. Muntlig examination via opponentskap och respondentskap, avser lärandemål 7. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen innehåller inga miljöinslag, men studenten informeras om högskolans miljömål utifrån begreppet hållbar utveckling.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

FHA043 Ersätter OFH027.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2015-11-23

Senaste uppdatering: 2016-12-05

Böcker

Creswell, John W.;

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

ISBN: 978-1-4129-6557-6 (hft.) LIBRIS-ID: 10859229

xxviii, 260 s.

Blaikie, Norman W. H.;

Analyzing quantitative data : from description to explanation

ISBN: 0-7619-6758-3 LIBRIS-ID: 8810997

xx, 352 s.

Balnaves, Mark; Caputi, Peter;

Introduction to quantitative research methods : an investigative approach

ISBN: 0-7619-6804-0 (hft.) LIBRIS-ID: 8306235

257 s.

Bui, Yvonne N.;

How to write a master's thesis

ISBN: 978-1-4129-5710-6 (pbk.) LIBRIS-ID: 11718738

xviii, 300 p.

Holloway, Immy; Wheeler, Stephanie;

Qualitative research in nursing and healthcare

ISBN: 978-1-4051-6122-0 (pbk. : alk. paper) LIBRIS-ID: 11690367

xii, 351 s.

Övrigt

Dessutom kan annat material tillkomma.