Kursplan - Examensarbete i matematik 15.0 hp

Degree Project in Mathematics

Kurskod: MMA290
Giltig från: HT13 HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2014-12-12

Syfte

Avsikten med examensarbetet i matematik/tillämpad matematik är att ge fördjupade kunskaper inom ett matematiskt ämnesområde. Utveckla förmågan att formulera problem och att arbeta självständigt. Utveckla förmågan att tillämpa de kunskaper i matematik/tillämpad matematik som studenten tillgodogjort sig under sin utbildning på grundläggande nivå och att utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete förväntas studenten kunna
- muntligt och skriftligt ge en tydlig och korrekt matematisk beskrivning av de modeller, data, algoritmer och mjukvara som studerats och använts i projektet.
- presentera de källor som använts i arbetet och tydligt och korrekt referera till denna information i den skriftliga rapporten.
- i tillämpade projekt genomföra omfattande datorbaserade experimentella undersökningar av data, modeller, algoritmer och mjukvara, och presentera resultaten grafiskt och/eller numeriskt i tabeller, samt ge relevanta kommentarer och dra slutsatser av resultaten.
- förbereda och genomföra en välstrukturerad och tydlig muntlig seminariepresentation av resultaten från arbetet.

Innehåll

Större delen av kursen utgörs av ett självständigt arbete som kan utföras individuellt eller i grupp. För varje studerande/grupp utses en handledare. Arbetets uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av examinatorn. Arbetet skall redovisas både i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium som annonseras minst 14 dagar i förväg. Förutom det självständiga arbetet kan kursen omfatta litteratursökning, litteraturstudier och seminarier. Omfattningen av dessa moment skall framgå av arbetsplanen. Rapporten ska skrivas, och seminariet ska hållas, antingen på svenska eller engelska.

Undervisning

Upprättande av en arbetsplan, som beskriver arbetsprocessen, fastslår en tidplan för den samt undertecknas av studenten/studenterna och handledaren/handledarna. Kontinuerlig handledning av en eller flera handledare.

Särskild behörighet

Minst 75 högskolepoäng inom ämnet matematik/tillämpad matematik från icke-överlappande kurser, inklusive Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik, 7.5 hp eller motsvarande, exklusive tidigare utförda examensarbeten.

Examination

UPS1, Självständigt arbete med muntlig presentation, 15 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Studenten har rätt till högst 35 timmar handledning i samband med kurstillfället. Om två studenter gör ett gemensamt examensarbete ska den totala tid som används till handledning (oavsett om den sker med den ena eller båda studenterna närvarande) uppgå till högst 55 timmar.En student har rätt att genomgå examination vid högst fem tillfällen.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.