Kursplan - Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning 7.5 hp

Didactics and educational theory as a field of research - deepening the perspective

Kurskod: OAU074
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde(n): Didaktik,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-12-12

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper inom didaktisk forskning genom att fördjupa sig i ett allmändidaktiskt eller ämnesdidaktiskt kunskapsområde, förankra dess plats inom didaktiken och förstå kunskapsområdet i relation till förskolan, den obligatoriska eller den frivilliga skolan.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. systematiskt beskriva och kritiskt granska centrala forskningsområden inom den valda allmändidaktiska eller ämnesdidaktiska inriktningen
2. problematisera och värdera forskningsresultat rörande undervisning, lärande och socialisation inom berört ämne eller undervisningstema
3. identifiera och kritiskt analysera innehållsfrågor och relatera dessa till undervisningens utformning och genomförande

Innehåll

- Allmändidaktik och ämnesdidaktik
- Lärarprofessionalitet och didaktisk kompetens
- Undervisningstraditioner och selektiva traditioner
- Teorier om lärande och socialisation

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Särskild behörighet

Examen om minst 180 hp varav 90 hp med utbildningsvetenskaplig relevans eller lärarexamen. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå med minst 30 hp med utbildningsvetenskaplig relevans. Dessutom krävs kursen Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält (minst 5 hp på masternivå) eller motsvarande.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

INL1, inlämningsuppgift, 5 hp, skriftlig inlämningsuppgift avseende lärandemål 1-2, betyg Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).
 
SEM1, seminarium, 2,5 hp, skriftlig uppgift och aktivt deltagande i seminarium avseende lärandemål 3, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-18

Senaste uppdatering: 2018-12-27

Böcker

Oettingen, Alexander von;

Allmän didaktik : mellan normativitet och evidens

ISBN: 9789144121987 LIBRIS-ID: 22511273

147 sidor

Uljens, Michael;

Didaktik : teori, reflektion och praktik

ISBN: 91-44-47941-7 ; 340:00 LIBRIS-ID: 7279133

267 s.

Läs kapitel 6, 9, 10 (ca 55 s.).

Gundem, Bjørg Brandtzæg; Hopmann, Stefan;

Didaktik and/or curriculum : an international dialogue

ISBN: 0-8204-3385-3 LIBRIS-ID: 8312482

vii, 367 s.

Läs kapitel 2, 12, 16 (tillhandahålls av kursläraren) (ca 53 s.).

Artiklar

Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven ; Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring Pedagogisk forskning i Sverige, 14(3), s 212-229 2009 –

Englund, Tomas & Dyrdal Solbrekke, Tone ; Om innebörder i lärarprofessionalism Pedagogisk forskning i Sverige, 20(3-4), s 168-185. 2015-

Månsson, Niclas & Nordmark, Jonas ; (2015): Den allmänna didaktikens gränser. Om möjligheter och begränsningar för en samhällsomvandlande didaktik Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 24(3), s 65-82 2015 –

Nordmark, Jonas, Jonsson, Linda & Månsson, Niclas Att bilda eller bedöma? Om skapandet av demokratiska medborgare

Utkommer i NOAD:s decembernummer, tillhandahålls av kursläraren.