Kursplan - Fjärrvärmeteknik 7.5 hp

District Heating Technology

Kurskod: ERA116
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Energiteknik
Huvudområde(n): Energiteknik,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2015-02-04

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper och förståelse för ett fjärrvärmesystems funktion och konstruktion.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- beskriva olika komponenter och förläggningssätt för fjärrvärmekulvertar
- modellera, simulera och optimera fjärrvärmenät med avseende på värmeförluster, tryckfall och rördimensioner
- analysera hur förändrade driftbetingelser påverkar fjärrvärmenätet och värmesystemet  i helhet
- ha god kännedom om olika komponenter samt deras funktion i en fjärrvärmecentral
- modellera, simulera och funktionsbeskriva fjärrvärmecentraler med avseende på komponenter och varierande driftsbetingelser
- dimensionera optimal storlek på pannor under ideala betingelser
- självständigt och kritiskt analysera hur olika taxemodeller påverkar fjärrvärmens ekonomiska förutsättningar
- redogöra för utvecklingsarbete inom fjärrvärmesystem

Innehåll

Fjärrvärmens historia, miljöaspekter och roll i energisystemet. Modellering, simulering och dimensionering av fjärrvärmenät. Tryckfallsberäkningar och värmeförlustberäkningar av fjärrvärmenät. Komponenter och förläggning av fjärrvärmekulvert. Fjärrvärme som system. Modellering av fjärrvärmecentraler samt dess komponenter och funktion. Fjärrvärmens ekonomi. I kursen ingår ett studiebesök som normalt utgörs av deltagande på nationell branschkonferens. Konferensplatsen varierar inom landets gränser.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, dimensionering och simulering med datorstöd. Studiebesök.

Särskild behörighet

45 hp inom ett energiingenjörsprogram vari ingår 7,5 hp matematik samt 1,5 hp från kursen Strömningsteknik, eller motsvarande.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 4,5 hp, betyg 3, 4 eller 5
Tentamen (TEN1), 3 hp, betyg 3, 4 eller 5

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen ersätter ERA109 Fjärrvärmeteknik samt överlapper 7,5 hp med resp WER008 Fjärrvärmeteknik och WE1010 Fjärrvärmeteknik.
Delar från kurserna Tillämpad termodynamik, Strömningsteknik värmeöverföring och Styrning av energisystem kommer att tillämpas i denna kurs.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2016-03-07

Senaste uppdatering: 2017-03-03

Böcker

Frederiksen, Svend; Werner, Sven E.;

Fjärrvärme : teori, teknik och funktion

ISBN: 91-44-38011-9 ; 480:00 LIBRIS-ID: 7278338

440 s.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-02-11

Senaste uppdatering: 2019-02-11

Frederiksen, Svend; Werner, Sven E.;

Fjärrvärme och fjärrkyla

ISBN: 9789144085296 LIBRIS-ID: 16933119

573 s.