Kursplan - CAD fördjupning 7.5 hp

CAD, advanced course

Kurskod: MTA200
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Huvudområde(n): Produkt- och processutveckling,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2015-02-02

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om 3D-CAD som konstruktions- och designverktyg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. behärska avancerade funktioner för modellbyggnad,
2. hantera CAD-verktyg för svetsade konstruktioner,
3. skapa ytmodeller samt
4. presentera/visualisera produkter med hjälp av CAD-modeller.

 

Innehåll

- Skapande av CAD-modeller med hjälp av 3D programvara.
- Använda avancerade kommandon.
- Skapa avancerade former hos produkter.
- Skapa produkter som innehåller plåt- och balkdetaljer.
- Avancerade sammanställningar.
- Använda ytmodellering

Undervisning

Föreläsningar, övningar, med hjälp av SolidWorks programvara.

Särskild behörighet

Grundkurs i CAD 7,5 hp.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), Individuell inlämningsuppgift, 2 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Tentamen (TEN1), Salsentamen vid dator, 5,5 hp, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5
 
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med KPP024 CAD fördjupning, PPU102 CAD fördjupning, distanskurs samt MTA201 CAD fördjupning, distanskurs.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2016-03-07

Senaste uppdatering: 2017-10-11

Webbadresser

Kurshemsida med planering och information

http://zoomin.idt.mdh.se/course/MTA200/index.asp

Övrigt

Kurskompendier för SolidWorks tillhandahålles i digital form.