Kursplan - Trendspaning i teori och praktik 7.5 hp

Trendspotting in theory and practice

Kurskod: INO106
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Övriga tekniska ämnen
Huvudområde(n): Innovationsteknik,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2015-02-02

Syfte

Kursen ska ge studenten grundläggande färdigheter i teori och praktisk hantering av trendspaning, som del av ett
omvärldsanalytiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt till det underlag som tas fram,
2. reflektera på ett nyanserat sätt kring dagens och morgondagens trender och tendenser med ett innovationsperspektiv,
3. redogöra för teorier och metoder tillämpliga på trendspaning och trendanalys,
4. redogöra för trendspaningens funktion i en organisation samt
5. arbeta metodiskt enligt 7-stegsmodellen eller motsvarande i en trendspaningsprocess.

Innehåll

Genom teoretiska studier, rapportskrivning och övningar ges studenterna inblick i trendspaningens förutsättningar,
verktyg och tillvägagångssätt.

- källkritik med betoning på webbaserade källor,
- informationssökningens grunder (pappersbaserat, digitalt och i verkligheten),
- 7-stegsmodellen för s.k. Business Intelligence och trendspaning presenteras,
- insamling, sortering, komprimering, analys och presentation samt
- projektarbete med gruppvisa omvärldsanalyser, trendspaningar och presentationer.

Undervisning

Teoretiska genomgångar, uppgifter och praktiskt orienterade övningar.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), individuell inlämningsuppgift, 0,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G), (examinerar lärandemål 4)
Inlämningsuppgift (INL2), individuell inlämningsuppgift, 0,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G), (examinerar lärandemål 1)
Inlämningsuppgift (INL3), individuell inlämningsuppgift, 0,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G), (examinerar lärandemål 4 och 5)
Inlämningsuppgift (INL4), individuell inlämningsuppgift, 1 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G), (examinerar lärandemål 5)
Inlämningsuppgift (INL5), individuell inlämningsuppgift, 2 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), (examinerar lärandemål 1 och 3)
Inlämningsuppgift (INL6), individuell inlämningsuppgift, 3 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), (examinerar lärandemål 2, 4 och 5)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med kurserna KIT463, KIN463 och INO101 (Trendspaning).
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-08-10

Senaste uppdatering: 2015-08-10

Övrigt

A list of recommended reading and other resources are presented at Blackboard

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-04-26

Senaste uppdatering: 2018-04-27

Övrigt

Kurslitteraturen består av studiematerial som distribueras via Blackboard. Materialet innefattar även en lista med fördjupande kompletteringslitteratur att välja från utifrån eget intresse och inriktning. Listan presenteras i och med kursstart på Blackboard.

Litteraturen ifråga används framför allt på kursens senare del.

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-06-21

Senaste uppdatering: 2018-06-21

Böcker

Apgar, David, ;

Risk Intelligence – Learning To Manage What We Don’t Know

ISBN-13: 978-1591399544

Cornish, E., ;

Futuring: The Exploration of the Future

ISBN: 0-930242-61-0

Fuld, Leonard M.;

The secret language of competitive intelligence : how to see through and stay ahead of business disruptions, distortions, rumors, and smoke screens

ISBN: 0-609-61089-9 LIBRIS-ID: 10201380

viii, 309 p.

Genf, Linda; Laurent, Johanna;

Omvärldsanalys i praktiken

ISBN: 9789147116348 LIBRIS-ID: 16533242

182 s.

Gilad, Ben, ;

Early Warning – Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk and Create Powerful Strategies

ISBN-13: 978-0814432068

Gladwell, Malcolm; Setterborg, Gabriel;

Blink : den intuitiva intelligensen

ISBN: 91-518-4663-2 (inb.) LIBRIS-ID: 10007482

230 s.

Gladwell, Malcolm;

Blink : the power of thinking without thinking

ISBN: 978-0-14-101459-3 LIBRIS-ID: 16681742

viii, 296 p.

Hamrefors, Sven; Lundquist, Sophia;

Den uppmärksamma organisationen : från business intelligence till intelligent business

ISBN: 91-44-01633-6 : 378:00 LIBRIS-ID: 8435222

171 s.

Hamrefors, Sven;

Kommunikativt ledarskap : den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk

ISBN: 978-91-7227-618-5 LIBRIS-ID: 11202597

224 s.

Hines, Andy & Bishop, Peter, ;

Thinking about the Future – Guidelines for Strategic Foresight

ISBN: 097893170X, 9780978931704

Lindkvist, Magnus;

Everything we know is wrong! : the trendspotter's handbook

ISBN: 978-981-4328-05-0 LIBRIS-ID: 13576278

166 p.

Lum, Richard A.K, ;

4 Steps to the Future – A quick and Clean Guide to Creating Foresight

ISBN: 978-0-9972783-0-9

Schwartz, Peter, ;

The Art of the Long View – Planning for the Future in an Uncertain World

ISBN-13: 978-1863160995

Wahlström, Bengt;

Försprång : omvärldsanalys i den nya digitala världen

ISBN: 9789147116850 LIBRIS-ID: 17642591

229 s.

Day, George S.; Schoemaker, Paul J. H.;

Peripheral vision : detecting the weak signals that will make or break your company

ISBN: 1-4221-0154-1 LIBRIS-ID: 12445136

248 s.

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj;

Reflexive methodology : new vistas for qualitative research

ISBN: 0803977069 LIBRIS-ID: 8310142

viii, 319 s.

Övrigt

Critically Analyzing Information Sources

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-19

Senaste uppdatering: 2018-12-19

Referenslitteratur

Apgar, David, ;

Risk Intelligence – Learning To Manage What We Don’t Know

ISBN-13: 978-1591399544

Cornish, E., ;

Futuring: The Exploration of the Future

ISBN: 0-930242-61-0

Fuld, Leonard M.;

The secret language of competitive intelligence : how to see through and stay ahead of business disruptions, distortions, rumors, and smoke screens

ISBN: 0-609-61089-9 LIBRIS-ID: 10201380

viii, 309 p.

Genf, Linda; Laurent, Johanna;

Omvärldsanalys i praktiken

ISBN: 9789147116348 LIBRIS-ID: 16533242

182 s.

Gilad, Ben, ;

Early Warning – Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk and Create Powerful Strategies

ISBN-13: 978-0814432068

Gladwell, Malcolm; Setterborg, Gabriel;

Blink : den intuitiva intelligensen

ISBN: 91-518-4663-2 (inb.) LIBRIS-ID: 10007482

230 s.

Gladwell, Malcolm;

Blink : the power of thinking without thinking

ISBN: 978-0-14-101459-3 LIBRIS-ID: 16681742

viii, 296 p.

Hamrefors, Sven; Lundquist, Sophia;

Den uppmärksamma organisationen : från business intelligence till intelligent business

ISBN: 91-44-01633-6 : 378:00 LIBRIS-ID: 8435222

171 s.

Hamrefors, Sven;

Kommunikativt ledarskap : den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk

ISBN: 978-91-7227-618-5 LIBRIS-ID: 11202597

224 s.

Hines, Andy & Bishop, Peter, ;

Thinking about the Future – Guidelines for Strategic Foresight

ISBN: 097893170X, 9780978931704

Lindkvist, Magnus;

Everything we know is wrong! : the trendspotter's handbook

ISBN: 978-981-4328-05-0 LIBRIS-ID: 13576278

166 p.

Lum, Richard A.K, ;

4 Steps to the Future – A quick and Clean Guide to Creating Foresight

ISBN: 978-0-9972783-0-9

Schwartz, Peter, ;

The Art of the Long View – Planning for the Future in an Uncertain World

ISBN-13: 978-1863160995

Wahlström, Bengt;

Försprång : omvärldsanalys i den nya digitala världen

ISBN: 9789147116850 LIBRIS-ID: 17642591

229 s.

Day, George S.; Schoemaker, Paul J. H.;

Peripheral vision : detecting the weak signals that will make or break your company

ISBN: 1-4221-0154-1 LIBRIS-ID: 12445136

248 s.

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj;

Reflexive methodology : new vistas for qualitative research

ISBN: 0803977069 LIBRIS-ID: 8310142

viii, 319 s.

Övrigt

This course is based on a variety of scientific articles that is introduced in each work-package and available at https://www.mdh.se/bibliotek