Kursplan - Databaser 7.5 hp

Databases

Kurskod: DVA234
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2014-06-24

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databaser och tillämpningen av dem för robust, effektiv och standardiserad hantering av data i programvara. Kursen ska vara förberedande för att kunna arbeta med databaser professionellt och ge en god grund för fördjupade studier i t ex objektorienterade och objektrelationsdatabaser, distribuerad och komponentbaserad mjukvaruutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
1. förklara hur en databas används för att lagra och hantera information på ett standardiserat, strukturerat och effektivt sätt
2. konstruera konceptuella datamodeller utifrån givna kravställningar och vidare transformera och implementera dessa i en databashanterare
3. förklara relationsmodellens och relationsalgebrans principer och hur dessa tillämpas i implementationen av relationsdatabaser
4. utarbeta operationer mot en databas med hjälp av datamanipulerings- och datadefinieringsspråk samt utföra komplexa associationer och sammanslagningar på relationer
5. tillämpa normaliseringsprocessen för relationsdatabaser
6. utveckla program, både i klient och i databashanteraren, som programmatiskt nyttjar databaser
7. förklara databashanterarens interna uppbyggnad med avseende på till exempel arkitektur, transaktioner, återhämtning och indexering
8. ge exempel på vetenskapliga frågeställningar och forskning inom databasområdet och
9. relatera till sociala och etiska frågeställningar inom databasområdet, som till exempel dataintrång, registersamkörning och personuppgiftslagen.

Innehåll

Databaser, allmänt.
 Konstruktion och design av relationsdatabaser.
 Modellering med E/R, EE/R och UML diagram. 
Introduktion till SQL.
 Relationsmodellen och relationsalgebra.
 Funktionella beroenden och normalformer.
 Transaktionshantering.
 Återhämtning från system- och mediafel.
 Fysisk databasimplementation och indexering.
 Programutveckling mot databaser. Databassäkerhet och etik samt regelverk kring datalagring.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och laborationer.

Särskild behörighet

Programmering 7,5 hp, Objektorienterad programmering 7,5 hp samt Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp eller motsvarande.

Examination

Övning (ÖVN1), 2,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinerar lärandemål 2, 3, 5 och 7.
Seminarium (SEM1), 0,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinerar lärandemål 9.
Laboration (LAB1), 3 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinerar lärandemål 1, 2, 4 och 6. 
Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5. Examinerar lärandemål 1, 8 och 9.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Miljöaspekter

Kursen har inga särskilda miljöaspekter.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med kurserna CDT208 Databaser och DVA214 Databaser samt CDT223 Utveckling av webbapplikationer med .NET och DVA213 Utveckling av webbapplikationer med .NET.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-08-10

Senaste uppdatering: 2015-08-10

Böcker

Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore;

Databasteknik

ISBN: 91-44-04449-6 (inb.) LIBRIS-ID: 9930141

[2], xii, 646 s.

Huvudalternativ.

Elmasri, Ramez; Navathe, Sham;

Fundamentals of database systems

ISBN: 1292025603 LIBRIS-ID: 16248867

iv, 1081 pages

4:e editionen eller senare. Alternativ litteratur till "Databasteknik".

Date, C. J.;

An introduction to database systems

ISBN: 0-201-38590-2 LIBRIS-ID: 4703818

xxii, 938 s.

Alternativ litteratur till "Databasteknik".

Övrigt

OBS! Endast en av ovanstående titlar behöver användas.