Kursplan - Att lära på sitt andraspråk 7.5 hp

Learning through a Second Language

Kurskod: SSA223
Giltig från: VT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Huvudområde(n): Svenska som andraspråk,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-02-03

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om vad det innebär för barn och vuxna att lära sig genom sitt andraspråk samt att behandla språkets roll för kunskapsutvecklingen.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

- redogöra för hur lärande på ett andraspråk går till och diskutera språkets betydelse för kunskapsutvecklingen
- exemplifiera och diskutera hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande
- belysa läs- och skrivutveckling i ett andraspråksperspektiv
- diskutera språkets roll i ämnesundervisningen utifrån ett genreperspektiv
- analysera läromedel ur ett andraspråksperspektiv
 

Innehåll

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv
- Språkets roll i ämnesundervisningen utifrån ett genreperspektiv
- Läromedelsanalys ur ett andraspråksperspektiv
 

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och fältuppgift.

Särskild behörighet

Svenska som andraspråk 30 hp (minst 22,5 hp före kursstart) eller motsvarande

Examination

Tentamen (TEN1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), Inlämningsuppgifter redovisas skriftligt och muntligt
Inlämningsuppgift (INL1), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Skriftlig inlämning

För att erhålla sammanfattningsbetyget VG ska studenten ha uppnått detta betyg på TEN1.
För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda med god språkbehandling.
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter har beaktats i kursens lärandemål.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-08-03

Senaste uppdatering: 2015-09-07

Böcker

Enström, Ingegerd;

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

ISBN: 9789173828468 (korr.) LIBRIS-ID: 11583184

157 s.

Gibbons, Pauline;

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

ISBN: 9789173828420 LIBRIS-ID: 11356561

208 s.

Och/eller Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande.

Gibbons, Pauline;

Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

ISBN: 978-91-7382-848-2 LIBRIS-ID: 11621585

263 s.

Och/eller Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger;

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 (inb.) LIBRIS-ID: 14638377

868 s.

Följande kapitel läses: • Franker, Qarin: Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. • Axelsson, Monica: Flerspråkighet och lärande. • Kuyumcu, Eija: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande

Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa;

Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken

ISBN: 978-91-7382-841-3 LIBRIS-ID: 11622071

287 s.

Olofsson, Mikael;

Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

ISBN: 978-91-7656-662-6 LIBRIS-ID: 11829074

320 s.

Artiklar

Polias, John; Hedeboe, Bodil;

Et sprog til at tale om sprog. Om funktionel grammatik og genrepædagogik i Australien

I: Esmann, Karin, Alma Rasmussen & Lisbeth Birde Wiese (red.), Dansk i Dialog. S. 193-231. Hedman, Christina;

Hedman, Christina;

Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga

Webbadresser

Liberg, Caroline;

Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv , möjligheter och begränsningar

I Nauclér, Kerstin (red.). Symposium 2000. Ett andraspråksperspektiv på lärande Lindberg, Inger;

Lindberg, Inger;

Samtalet som didaktiskt verktyg

LIBRIS-ID: 8427107

Lindberg, Inger; Sandwall, Karin;

Bedömning av skolrelaterat ordförråd

I Symposium 2006. Bedömning, flerspråkighet och lärande.

Lindberg, Inger; Sandwall, Karin;

Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola

Rapport från nordisk konferens den 7 ‐ 8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Följande kapitel läses: • Golden, Anne: Minoritetselever og ordforrådet i lærebøker. S. 115–,128. • Schleppegrell, Mary: The challenges of academic language in school subjects. S. 47-–69.

Rönnberg, Irene; Rönnberg, Lennart;

Assessing learning –- a language based approach

Rönnberg, Irene; Rönnberg, Lennart;

Undervisningsmiljö och andraspråkselevers begreppsbildning i matematik

Referenslitteratur

Ericson, Britta;

Utredning av läs- och skrivsvårigheter

ISBN: 978-91-44-05609-8 LIBRIS-ID: 11775282

374 s.

Wedin, Åsa;

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

ISBN: 978-91-44-05653-1 LIBRIS-ID: 11675756

109 s.

Övrigt

Kursplaner i svenska som andraspråk samt övriga ämnen

Skolverket

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-13

Senaste uppdatering: 2016-12-21

Böcker

Enström, Ingegerd;

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

ISBN: 9789173828468 (korr.) LIBRIS-ID: 11583184

157 s.

Gibbons, Pauline;

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

ISBN: 9789173828420 LIBRIS-ID: 11356561

208 s.

Och/eller Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande.

Gibbons, Pauline;

Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

ISBN: 978-91-7382-848-2 LIBRIS-ID: 11621585

263 s.

Och/eller Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger;

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 (inb.) LIBRIS-ID: 14638377

868 s.

Följande kapitel läses: • Axelsson, Monica: Flerspråkighet och lärande. • Kuyumcu, Eija: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande

Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa;

Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken

ISBN: 978-91-7382-841-3 LIBRIS-ID: 11622071

287 s.

Wedin, Åsa;

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

ISBN: 978-91-44-05653-1 LIBRIS-ID: 11675756

109 s.

Artiklar

Hedman, Christina;

Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga

Lindberg, I; Johansson Kokkinakis, S; Järborg, J; Holmegaard, M;

OrdiL–en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år

Polias, John;

Assessing learning - a language based approach

Enright, K. A.;

Making it matter: Relevant instruction for new mainstream students.

48(2), 67-71. doi:10.1080/00228958.2012.680368

Webbadresser

Flyman Mattson, Anna;

Andraspråksinlärning och Andraspråksutveckling hos Vuxna

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=wZ-1Gx1no8g.

Hyltenstam, Kenneth;

Vad innebär tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning?

Referenslitteratur

Ericson, Britta;

Utredning av läs- och skrivsvårigheter

ISBN: 978-91-44-05609-8 LIBRIS-ID: 11775282

374 s.

Övrigt

Kursplaner i svenska som andraspråk samt övriga ämnen

Skolverket

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2017-12-19

Senaste uppdatering: 2018-01-02

Böcker

Enström, Ingegerd;

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

ISBN: 9789173828468 (korr.) LIBRIS-ID: 11583184

157 s.

Gibbons, Pauline;

Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

ISBN: 978-91-7382-848-2 LIBRIS-ID: 11621585

263 s.

Och/eller Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Välj en eller båda av Gibbons.

Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa;

Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken

ISBN: 978-91-7382-841-3 LIBRIS-ID: 11622071

287 s.

Gibbons, Pauline; Sandell Ring, Anniqa;

Stärk språket stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever

ISBN: 9789173828772 LIBRIS-ID: 18557311

275 s.

Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger;

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 (inb.) LIBRIS-ID: 14638377

868 s.

Följande kapitel läses: Axelsson, Monica: Flerspråkighet och lärande. Magnusson, Ulrika: Skrivande på ett andraspråk. Nygård Larsson, Pia: Text, språk och lärande i naturvetenskap.

Rosén, Jenny; Wedin, Åsa;

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv

ISBN: 978-91-47-11208-1 LIBRIS-ID: 18445429

228 s.

Artiklar

Hedman, Christina;

Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga

Lindberg, I; Johansson Kokkinakis, S; Järborg, J; Holmegaard, M;

OrdiL–en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år

Polias, John;

Assessing learning - a language based approach

Sellgren, Mariana;

Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

ISBN: 9789174474114 LIBRIS-ID: 12455895

108 s.

(Licentiatuppsats i tvåspråkighetsforskning, 2011.)

Webbadresser

Hyltenstam, Kenneth;

Vad innebär tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning?

Lindberg, Inger;

Hur blir man klok på sitt andraspråk?

Referenslitteratur

Ericson, Britta;

Utredning av läs- och skrivsvårigheter

ISBN: 978-91-44-05609-8 LIBRIS-ID: 11775282

374 s.

Wedin, Åsa;

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

ISBN: 978-91-44-05653-1 LIBRIS-ID: 11675756

109 s.

Enright, K. A.;

Making it matter: Relevant instruction for new mainstream students.

48(2), 67-71. doi:10.1080/00228958.2012.680368

Flyman Mattson, Anna;

Andraspråksinlärning och Andraspråksutveckling hos Vuxna

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=wZ-1Gx1no8g

Övrigt

Kursplaner i svenska som andraspråk samt övriga ämnen

Skolverket

Ytterligare material tillkommer enligt lärares anvisningar.