Kursplan - Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7.5 hp

Grammar in a Cross-Linguistic perspective

Kurskod: SSA219
Giltig från: HT14
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Huvudområde(n): Svenska som andraspråk,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-02-03

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om det svenskan språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

- använda grundläggande grammatiska begrepp vid analys av andraspråkstexter
- redogöra för svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv
- översiktligt beskriva olika språk i jämförelse med det svenska språket med avseende på formlära och syntax
 

Innehåll

- Orientering om svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv
- Analys av andraspråkstexter

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar och fältuppgift.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Tentamen (TEN1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), Skriftlig tentamen
Projektrapport (PRO1), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Fältstudie
 
För att erhålla sammanfattningsbetyget VG ska studenten ha uppnått detta betyg på TEN1. För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda med god språkbehandling.
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter har beaktats i kursens lärandemål.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-06-24

Senaste uppdatering: 2014-06-24

Böcker

Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke;

Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

ISBN: 91-27-50149-3 ; 130:00 LIBRIS-ID: 329260

183 s.

Samtliga upplagor fungerar

Källström, Roger;

Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

ISBN: 978-91-44-05573-2 LIBRIS-ID: 12684111

221 s.

Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger;

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 (inb.) LIBRIS-ID: 14638377

868 s.

s.151-167 s.121-150

Artiklar

Övrigt

Lärarproducerat material tillkommer

Referenslitteratur

Ekerot, Lars-Johan;

Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

ISBN: 978-91-40-67153-0 LIBRIS-ID: 12101055

245 s.

Hultman, Tor G.;

Svenska Akademiens språklära

ISBN: 978-91-1-302950-4 (inb.) LIBRIS-ID: 11889722

342 s.

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-05-21

Senaste uppdatering: 2018-05-21

Böcker

Enström, Ingegerd;

Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

ISBN: 978-91-7382-888-8 LIBRIS-ID: 19513217

191 s.

Josefsson, Gunlög;

Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 9789144052045 (korr.) LIBRIS-ID: 11485798

252 s.

Josefsson, Gunlög;

Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningar med facit och kommentarer

ISBN: 9789144052052 LIBRIS-ID: 11587965

205 s.

Källström, Roger;

Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

ISBN: 978-91-44-05573-2 LIBRIS-ID: 12684111

221 s.

Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger;

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

ISBN: 9789144070650 (inb.) LIBRIS-ID: 14638377

868 s.

Följande kapitel läses: Kapitel 3 "Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv" (Philipsson, Anders), ss. 121-150.

Referenslitteratur

Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik; Holm, Lisa;

Svenska akademiens grammatik

ISBN: 91-7227-126-4 LIBRIS-ID: 8372732

4 vol.

Tillgänglig även som PDF på URL https://svenska.se/grammatik/

Svenska akademiens ordlista över svenska språket

ISBN: 9789113060125 LIBRIS-ID: 17044519

xli, 1596 sidor

Tillgänglig även digitalt på URL http://spraakdata.gu.se/saolhist/