Kursplan - Affärer på globala marknader 7.5 hp

Business on Global Markets

Kurskod: FOA211
Giltig från: HT13 HT14
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde(n): Företagsekonomi,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2014-02-03

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en överblick över den internationella miljön som ett företag verkar inom och tillhandahålla verktyg för att hantera marknadsföringsfrågor ett företag kan stöta på i ett internationellt sammanhang.
Ett annat syfte är att utveckla studentens personliga förmåga gällande muntliga och skriftliga presentationer, kritiskt och analytiskt tänkande, informationssökande, granskning av information, litteratur och annat material samt grupparbete.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- visa förmågan att integrera kunskap och hantera komplex information när han/hon utvärderar olika alternativ gällande marknadsanalys och ett företags strategier för inträde på internationella marknader;
- genomföra en marknadsplan baserad på: lämpliga teorier och modeller från kurslitteraturen och annat insamlat och granskat material;
- formulera slutsatser och göra bedömningar baserade på ofullständiga uppgifter gällande förutsättningarna för att agera på en viss marknad;
- genomföra ett grupparbete tillsammans med andra och aktivt bidra till att lösa uppgiften;
- visa att han/hon klart och tydligt kan kommunicera och presentera (muntligt och skriftligt) slutsatser och metoder (för de ovan nämnda lärandemålen), till en internationell publik bestående av både specialister och icke-specialister;
- granska och ge kollegial respons på andra studenters arbete samt argumentera för och diskutera om sitt eget bidrag i läraktiviteterna, och;
- genomföra sina studier på ett sätt som är i hög grad självständigt och självstyrande, vilket innebär att studenten förväntas ta ansvar för sina egna studier och därmed också indirekt för andra studenters lärande och utveckling genom att ta en aktiv roll i de olika läraktiviteterna under kursens gång.

Innehåll

Kursen ger ett internationellt och kulturellt perspektiv på management och marknadsföring där olika aspekter av ett företags omgivning när det gäller politik, ekonomi, kultur och teknologi. Hänsyn ska också tas till hur stat och näringsliv påverkar ett företag. En del av kursen går ut på att skapa modeller för att lösa marknadsföringsproblem i en internationell miljö och att studera ett företags tillvägagångssätt vid internationalisering.

Undervisning

Seminarieaktivitet: På seminarierna måste studenten vara redo att medverka i diskussioner om kursmaterialet. Deltagande är obligatoriskt och inkluderar: fysisk närvaro, och medverkan i aktiviteter och diskussioner.

Gruppuppgift: Uppgiften består i att skriva ett eller flera arbeten med fokus på energi kopplat till olika teman med koppling till de olika seminarierna.

Skriftlig tentamen: Den skriftliga tentamen kan bestå av flervalsfrågor, korta svar och essäfrågor. Tentan skall ge studenten möjlighet att visa sin kunskap och förmåga som han/hon erhållit under läraktiviteterna.

Särskild behörighet

60 hp varav minst 30 hp inom ämnet företagsekonomi där 22,5 hp ska vara avklarade vid kursstart.
 

Examination

Skriftlig tentamen 4,5 högskolepoäng, G eller VG (TEN1)
Gruppuppgift 1,5 högskolepoäng, G eller VG (GRU1)
Seminarieaktivitet 1,5 högskolepoäng,  G eller VG (SEM1)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Corporate social responsibility och företagsetik i internationell handel kommer att diskuteras under kursen. Frågor om företags och människors ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i samhället kommer också att täckas inom kursen.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-08-12

Senaste uppdatering: 2014-08-12

Böcker

Hollensen, Svend;

Global marketing

ISBN: 9780273773160 (print) LIBRIS-ID: 14718712

xlv, 792 s.

Artiklar

Alenuskin, Dmitry; Schotter, Andreas;

BMW of North America: Dream It. Build It. Drive It

Product #: TB0301-PDF-ENG Format: 16 p, English PDF

Siegel, Jordan; Poliquin, Christopher;

Yum! Brands

Product #: 712422-PDF-ENG Format: 29 p, English PDF

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-06-26

Senaste uppdatering: 2017-06-26

Böcker

Hollensen, Svend.;

Global marketing

ISBN: 9781292100111 LIBRIS-ID: 19529439

xliv, 825 s.

Artiklar

Teworte, Victoria; Martinez de Albeniz Margalef, Victor;

Berlin Brandenburg International Airport

IES617-PDF-ENG

Chong, Yvonne; Gilbert, A. Lee;

Sembcorp Utilities: Powering Sustainable Growth in Emerging Markets

NTU105-PDF-ENG