Kursplan - Engelska 2 Språk i arbetslivet 15.0 hp

English 2 Language in the workplace

Kurskod: ENA201
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten, genom att göra praktik i ett engelskspråkigt land, ska fördjupa generaliserbara kunskaper såsom talad och skriven engelska med arbetslivsinriktning, kunskaper om kultur och arbetsliv i det engelskspråkiga land där praktiken är förlagd, samt akademiskt skrivande.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

- redogöra för sociokulturella och kommunikativa yttringar i ett engelskspråkigt land
- inhämta och analysera data
- analysera och producera texter i olika genrer på engelska i tal och skrift
- tillämpa strategier för informationssökning och källhantering

Innehåll

-Kommunikativ och sociokulturell kompetens
-Textgenrer
-Insamling och analys av data
-Informationssökning och källhantering

Undervisning

Kursen skapar förutsättningar för explicit såväl som implicit lärande. Undervisningen sker till största delen på distans, i ett engelskspråkigt land, med betydande IKT-inslag, samt med betydande inslag av självständigt arbete. Dessutom förekommer handledning, enskilt eller i grupp.

Särskild behörighet

Engelska 1, 30 hp (minst 22,5 hp vid kursstart) eller motsvarande.

Examination

Närvaro vid schemalagd undervisning (NÄR1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
PM om sociokulturella företeelser i praktiklandet (PM01), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Praktik på en arbetsplats i ett engelskspråkigt land (PRA1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig redovisning av ett projektarbete (PRO1), 4 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Väl Godkänt för kursen ska den studerande ha uppnått detta betyg på PMO 1 och PRO 1.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Böcker

Waldeck, Jennifer H.; Kearney, Patricia; Plax, Timothy G.;

Business and professional communication in a digital age

ISBN: 978-1-133-30984-0 LIBRIS-ID: 13932262

xx, 377 s.

Giltig från: VT15

Beslutsdatum: 2014-12-11

Senaste uppdatering: 2014-12-11

Böcker

Waldeck, Jennifer H.; Kearney, Patricia; Plax, Timothy G.;

Business and professional communication in a digital age

ISBN: 978-1-133-30984-0 LIBRIS-ID: 13932262

xx, 377 s.

Graff, Gerald.; Birkenstein, Cathy.;

They say / I say : the moves that matter in academic writing

ISBN: 978-0-393-93361-1 LIBRIS-ID: 12504127

xxvi, 245 p.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-13

Senaste uppdatering: 2016-12-13

Böcker

Graff, Gerald.; Birkenstein, Cathy.;

They say / I say : the moves that matter in academic writing

ISBN: 978-0-393-93361-1 LIBRIS-ID: 12504127

xxvi, 245 p.

Newman, Amy;

Business Communication 10e: In Person, In Print, Online

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2017-12-19

Senaste uppdatering: 2017-12-19

Böcker

Newman, Amy;

Business Communication 10e: In Person, In Print, Online

Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy;

"They say / I say" : the moves that matter in academic writing

ISBN: 978-0-393-61743-6 LIBRIS-ID: 20392418

xxvi, 323 pages