Kursplan - Tyska 1 30.0 hp

German 1

Kurskod: TYA114
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Tyska
Huvudområde(n): Tyska,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syftar till att ge allmän färdighet i att använda tyska språket i tal och skrift, kunskaper i tysk formlära och syntax samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper vid skriftlig och muntlig kommunikation samt översättning. Kursen ger även kunskap om modern tyskspråkig litteratur och bred orientering i de tyskspråkiga ländernas geografi, samtidshistoria, kultur- och samhällsliv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

för delkurs 1:
- tillämpa grundläggande grammatiska begrepp
- analysera och applicera regler för tysk formlära, ordbildning och syntax

för delkurs 2:
- förstå och förklara grundläggande terminologi i tysk fonetik
- identifiera grundläggande regler för tyskt uttal samt tillämpa dessa vid muntlig kommunikation
- använda ett centralt tyskt ordförråd

för delkurs 3:
- tillgodogöra sig vokabulär och grammatik genom språkanalys av texter
- använda tysk enspråkig och tvåspråkig ordbok
- producera grundläggande formella texttyper
- använda sig av vanliga idiomatiska uttryck
- översätta texter med allmänt innehåll

för delkurs 4:
- orientera sig i de tyskspråkiga ländernas samtidshistoria och geografi samt redogöra för aktuella samhällsfrågor i dessa länder
- identifiera interkulturella mönster i samhället
- beskriva utvecklingen inom den nyare tyskspråkiga litteraturen
- göra enklare analyser av skönlitterära texter

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp.

Del 1. Grammatik
- Grammatisk terminologi samt tysk formlära och syntax
- Tysk ordbildning

Del 2. Muntlig språkfärdighet
- Fonetik och uttalsträning
- Muntlig kommunikation med allmän- och interkulturell profil
- Ordförråd

Del 3. Skriftlig språkfärdighet
- Språkkommentar och språkanalys
- Översättning och textproduktion
- Fraseologi och tillämpad synonymlära

Del 4. Kultur och samhälle
- Modern tyskspråkig skönlitteratur med textanalys
- Litteraturhistorisk orientering i nyare tyskspråkig litteratur
- Realia med fokus på interkulturalitet

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier med kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer. Deltagande i alla schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.

Särskild behörighet

Tyska steg 3 (områdesbehörighet 2 med förändring) eller Tyska 3 (områdesbehörighet A2). Tyska baskurs 15 hp ger motvarande behörighet som Tyska steg 3/Tyska 3.

Examination

Inlämningsuppgifter. Modern litteraturhistoria (INL1) , 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Kultur och samhälle (SEM1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Muntlig språkfärdighet (SEM2), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Litteratur (SEM3), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Ordförråd (TEN1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Grammatik och ordbildning (TEN2), 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Skriftlig språkfärdighet: Fraseologi och synonymik (TEN3), 3,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Skriftlig språkfärdighet: Översättning (TEN4), 4 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Övningar. Uttal och fonetik (ÖVN1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För att erhålla sammanfattningsbetyget Väl Godkänt ska den studerande ha uppnått detta betyg på delkurser om sammanlagt minst 22,5 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas bl.a. genom användning av internetbaserat övnings- och undervisningsmaterial.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar Tyska 1 i Tyskland och motsvarande.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-07-28

Senaste uppdatering: 2014-07-28

Böcker

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 91-44-02858-X LIBRIS-ID: 9559573

314, [6] s.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningsbok med facit

ISBN: 91-44-02859-8 LIBRIS-ID: 9600579

230 s.

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Kafka, Franz; Nabokov, Vladimir Vladimirovic;

Die Verwandlung

ISBN: 3-596-25875-8 LIBRIS-ID: 8300045

108 s.

Valfri upplaga

Andersch, Alfred;

Der Vater eines Mörders : eine Schulgeschichte

ISBN: 3-257-20498-1 LIBRIS-ID: 5181015

139 s.

Valfri upplaga

Zweig, Stefan;

Schachnovelle

ISBN: 3-596-21522-6 LIBRIS-ID: 5403660

109 s.

Valfri upplaga

Handke, Peter;

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter : Erzählung

ISBN: 978-3-518-36527-4 LIBRIS-ID: 5339358

111 s.

Valfri upplaga

Vanderbeke, Birgit;

Das Muschelessen : Erzählung

ISBN: 3-596-13783-7 (hft.) ; LIBRIS-ID: 5402647

109 s.

Valfri upplaga

Scheuermann, Silke;

Reiche Mädchen : Erzählungen

ISBN: 9783442461448 LIBRIS-ID: 11274178

182 p.

Valfri upplaga

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

Tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

Tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-08

Senaste uppdatering: 2016-12-08

Böcker

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 91-44-02858-X LIBRIS-ID: 9559573

314, [6] s.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningsbok med facit

ISBN: 91-44-02859-8 LIBRIS-ID: 9600579

230 s.

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Kafka, Franz; Nabokov, Vladimir Vladimirovic;

Die Verwandlung

ISBN: 3-596-25875-8 LIBRIS-ID: 8300045

108 s.

Valfri upplaga

Andersch, Alfred;

Der Vater eines Mörders : eine Schulgeschichte

ISBN: 3-257-20498-1 LIBRIS-ID: 5181015

139 s.

Valfri upplaga

Zweig, Stefan;

Schachnovelle

ISBN: 3-596-21522-6 LIBRIS-ID: 5403660

109 s.

Valfri upplaga

Handke, Peter;

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter : Erzählung

ISBN: 978-3-518-36527-4 LIBRIS-ID: 5339358

111 s.

Valfri upplaga

Vanderbeke, Birgit;

Das Muschelessen : Erzählung

ISBN: 3-596-13783-7 (hft.) ; LIBRIS-ID: 5402647

109 s.

Valfri upplaga

Scheuermann, Silke;

Reiche Mädchen : Erzählungen

ISBN: 9783442461448 LIBRIS-ID: 11274178

182 p.

Valfri upplaga

Tschirner, ;

Grundwortschatz- Deutschals Fremdsprache nach Themen

(Übungsbuch)

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

Tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

Tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.