Kursplan - Portföljteori II 7.5 hp

Portfolio Theory II

Kurskod: MMA705
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen är en fortsättning av kursen Portföljteori I. CAPM- och APT-modellerna undersöks mer i detalj. Dessutom kommer värdering av tillgångar, främst aktierelaterade instrument, studeras med hjälp av olika tekniker för att skatta den input, som erfordras i framåtblickande portföljer. Hur avkastningen kan utvärderas undersöks genom riskjusterade metoder. Timing och stilanalys kommer att diskuteras. Inom portföljförvaltning kommer också följande teman behandlas: passiv kontra aktiv förvaltning, marknadens effektivitet, värde kontra tillväxt, Rolls kritik, resultatets stabilitet, alternativa investeringar, jämförelseindex, inverkan av transaktionskostnader och gruppindelningar. Riskhantering kommer att behandlas i form av Value-at-Risk. I kursen ingår ett projekt.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- utvärdera portföljval och genomföra prestandatilldelning
- redogöra för och förklara olika strukturerade ränte-produkter och hur de passar in i portföljer
- utförligt förklara alternativa tillgångars roll i portföljer (riskkapital och säkringsstrategier)
- förklara RIV-modellen
- förklara den diskonterade kassaflödesmodellen (DCF)
- Använda Treynor/Mazuy- och Henriksson/Merton-modellerna för utvärdering av avkastningen
- använda Black-Litterman-modellen för att beräkna optimala portföljer
- driva ett avancerat projekt där de ovan nämnda kunskaperna används och sammanfattas i en välskriven rapport.
 

Innehåll

Utifrån matematisk-statistisk teori kommer kursen att undersöka portföljteorins mekanik. Enkel och multifaktor-regressionsanalys kommer att diskuteras. Värdering (prognostisering) kommer att behandlas utifrån DCF-, DDM- och RIV-modellerna. Utvärdering av investeringsförvaltning och dekomponering av portföljavkastning studeras via Sharpekvoten, Jensens alfa, Treynor-måttet, Tracking error, Sortino-kvoten och informationskvoten. Timing granskas via Treynor/Mazuy- och Henriksson/Merton-modellerna. Matrisalgebra och linjära ekvationssystem tillämpas genom portföljkonstruktion och beräkning av kovarians- och korrelationsmatriser. I slutet av kursen ska studenterna tillämpa aktuell forskning inom finans för att konstruera portföljer med Black-Litterman modellen, och analysera deras förutsägberhet. Kursen använder Excel för värderingsprojektet.
 

Undervisning

Föreläsningar varvade med övningar, gästföreläsningar samt ett värderingsprojekt.
 

Särskild behörighet

120 hp i något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår Portföljteori I 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Seminarium (SEM1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination (TEN2), 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen tar inte upp några särskilda miljöaspekter.
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-18

Senaste uppdatering: 2013-07-18

Böcker

Elton, Edwin J.; Gruber, Martin J.; Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.;

Modern portfolio theory and investment analysis

ISBN: 978-0-470-50584-7 (pbk.) LIBRIS-ID: 11792517

xviii, 727 s.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-08-13

Senaste uppdatering: 2015-11-12

Böcker

Elton, Edwin J.; Gruber, Martin Jay; Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.;

Modern portfolio theory and investment analysis

ISBN: 9781118469941 (pbk.) LIBRIS-ID: 16776214

xiv, 738 pages