Kursplan - Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska 15.0 hp

English 4, Advanced Essay in English Studies

Kurskod: HEN401
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursens syfte är att, med utgångspunkt i tidigare studier i engelska, utföra en självständig ämnesrelevant forskningsuppgift inom ämnet engelska.

Lärandemål

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

- välja ett lämpligt forskningsämne
- finna relevant existerande forskning inom det valda ämnet
- planera en undersökning av ämnet
- lägga ett relevant teoretiskt perspektiv på ämnet
- meningsfullt relatera den planerade undersökningen till tidigare forskning
- utföra undersökningen med en mycket hög grad av självständighet
- tolka undersökningens resultat självständigt och dra relevanta slutsatser av resultatet
- lägga fram sin forskning i en uppsats på ca 10 000 ord, utförd med hög grad av självständighet, skriven på korrekt och idiomatisk engelska och med iakttagande av de ämnesspecifika riktlinjerna för akademiskt skrivande
- redogöra muntligt för forskningsuppgiften och de dragna slutsatserna
- undergå en ingående vetenskaplig granskning av projektet

Innehåll

Kursen ger studenten ytterligare erfarenhet av att utföra en forskningsuppgift inom ämnet engelska. I arbetet med forskningsuppgiften vidgar och fördjupar sålunda studenten sina befintliga kunskaper i engelska till ett mer specialiserat område och får också nya kunskaper om ämnesspecifika forskningsmetoder.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, individuell handledning och självständigt arbete.

Särskild behörighet

120 hp varav minst 90 hp successiv fördjupning i Engelska. Detta kan uppnås genom att avsluta kurserna Engelska 1, Engelska 2 och Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Uppsats med ventilering. Betygsättningen av kursen grundas på den färdiga uppsatsen men viss vikt fästs också vid studentens förmåga att diskutera sin uppsats vid ventileringsseminariet (UPS1), 15 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För denna kurs krävs godkänd kurs HEN301 eller motsvarande kurs.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Övrigt

Suggestions for books and other sources to consult in connection with your essay project will be provided around the start of the course on Blackboard.