Kursplan - Engelska 4, Korpuslingvistik 7.5 hp

Corpus Linguistics

Kurskod: ENA404
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över korpuslingvistik som vetenskapligt fält och att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som behövs för att på ett effektivt och metodologiskt adekvat sätt använda korpusar inom språkvetenskaplig forskning i engelska. Den ger därmed studenterna en möjlighet att utöka och fördjupa sina kunskaper i engelsk lingvistik.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för centrala begrepp inom korpuslingvistik
- redogöra för principer och metoder för uppbyggnad av lingvistiska korpusar
- redogöra för hur vetenskap bedrivs inom fältet och hur forskning har påverkat den rådande kunskapssynen
- utföra korpusbaserade undersökningar

Innehåll

- korpuslingvistik som vetenskapligt fält
- korpuslingvistisk forskning i teori och praktik, med fokus på engelska språket

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, handledning, hemuppgifter och presentationer. Vissa IKT-inslag. Deltagande i alla schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.
Kursen kan också ges på distans via webbaserad kursplattform. Även i detta fall kan obligatoriska kursmöten förekomma under terminens gång.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i engelska. I dessa 90 hp ska ingå minst 22,5 hp successiv fördjupning i kurser med språkvetenskaplig inriktning varav minst 7,5 hp på Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Inlämningsuppgifter (INL1), 4 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium. Förberedelse för och deltagande i kursaktiviteter (SEM1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Hemtentamen (TEN1), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För att få betyget VG på kursen skall den studerande ha uppnått detta betyg på minst 5 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter kan ingå genom val av ämne för undersökningarna.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med ENA401.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Böcker

Giltig från: VT14

Beslutsdatum: 2014-01-08

Senaste uppdatering: 2014-01-08

Böcker

Lindquist, Hans;

Corpus linguistics and the description of English

ISBN: 9780748626151 (pbk.) LIBRIS-ID: 11653290

xx, 219 s.

Giltig från: Hittade inget giltigt datum

Beslutsdatum: 2015-12-14

Senaste uppdatering: 2015-12-14

Böcker

Lindquist, Hans;

Corpus linguistics and the description of English

ISBN: 9780748626151 (pbk.) LIBRIS-ID: 11653290

xx, 219 s.

Artiklar

Artiklar tillhandahålls av läraren via Blackboard.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-18

Senaste uppdatering: 2019-01-10

Böcker

Levin, Magnus;

Corpus linguistics and the description of english

ISBN: 9781474421720 LIBRIS-ID: mww2s0hpk9s5b3c4

224 sidor

Hardback: 9781474421706 eBook (ePub): 9781474421737 eBook (PDF): 9781474421713

Artiklar

Articles to be provided by the teacher.

Webbadresser

corpus.byu.edu