Kursplan - 3D-modellering - grundkurs 7.5 hp

3D-Modeling - Basic Skills

Kurskod: KIT173
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Huvudområde(n): Informationsdesign,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-12-06

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kompetens och färdigheter inom 3D-visualisering och dess användningsområden. Den skall dessutom med utgångspunkt i teoretiska resonemang och praktiska exempel ge insikter i arbetsflöden inom 3D-visualisering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- hantera 3D-programvara som ett instrument för att visualisera
- förstå och använda termer och begrepp inom 3D-visualisering
- tillämpa perspektivlära och förklara hur betraktningsvinklar påverkar bildkomposition
- förstå och tillämpa arbetsflödet genom ett 3D-visualiseringsprojekt
- visa förmåga till självständigt reflekterande och med egna ord redogöra och argumentera för användandet av 3D-visualisering

Innehåll

Designteorier och översikt över området 3D-visualisering, genomgång av programvaror och grundläggande 3D-visualiseringsövningar.

Undervisning

Föreläsningar/seminarier, laborationer, handledning och redovisningar.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Gruppuppgift (GRU1), 0,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL2), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL3), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
PM (PM01), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen (TEN1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

I kursen beaktas miljöaspekten genom metod- och materialval.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med  Digitalt bildskapande- 3D.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-09-05

Senaste uppdatering: 2013-09-05

Böcker

Kerlow, Isaac Victor;

The art of 3D computer animation and effects

ISBN: 9780470084908 LIBRIS-ID: 11179256

xii, 499 s.

Boardman, Ted;

Getting Started in 3D with 3ds Max: Model, Texture, Rig, Animate, and Render in 3ds Max

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-06-12

Senaste uppdatering: 2014-06-12

Böcker

Boardman, Ted;

Getting Started in 3D with 3ds Max: Model, Texture, Rig, Animate, and Render in 3ds Max

Giltig från: VT15

Beslutsdatum: 2014-12-15

Senaste uppdatering: 2014-12-15

Böcker

Boardman, Ted;

Getting Started in 3D with 3ds Max : Model, Texture, Rig, Animate, and Render in 3ds Max

ISBN: 9780240823959 LIBRIS-ID: 14765200

Kerlow, Isaac Victor;

The art of 3D computer animation and effects

ISBN: 9780470084908 LIBRIS-ID: 11179256

xii, 499 s.

Giltig från: HT19

Beslutsdatum: 2019-01-24

Senaste uppdatering: 2019-01-28

Böcker

Kerlow, Isaac Victor;

The art of 3D computer animation and effects

ISBN: 9780470084908 LIBRIS-ID: 11179256

xii, 499 s.