Kursplan - Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7.5 hp

Data Structures, Algorithms and Program Development

Kurskod: DVA104
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2013-02-13

Syfte

Kursen skall ge en fördjupad förmåga till datavetenskaplig problemlösning genom att arbeta med abstrakta datatyper.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs:
- kunna använda abstrakta datatyper i programmeringsuppgifter
- kunna definiera och implementera abstrakta datatyper utifrån informella problembeskrivningar
- kunna implementera algoritmer utifrån beskrivningar i pseudokod
- vara tillräckligt bekant med några vanliga algoritmer för sortering och sökning för att kunna implementera en tidigare okänd variant av algoritmen utifrån en informell beskrivning av förändringen
- känna till begreppet tidskomplexitet, och kunna beräkna tidskomplexiteten på enkel typkod
- vara tillräckligt bekant med några specifika abstrakta datatyper för att vid behov kunna lägga till operationer på dessa. Exempel på sådana abstrakta datatyper är binära träd, dynamiska listor, direktacesslistor, olika sökdatastrukturer, grafer

Innehåll

Abstrakta datatyper, dynamiska datastrukturer, söknings- och sorteringsalgoritmer. Tidskomplexitet för algoritmer.

Undervisning

Handledning till programmeringsövningarna sker individuellt i datorsalar.
Föreläsningar som också kan innehålla övningsmoment.

Särskild behörighet

En grundkurs i programmering på 7,5 hp eller motsvarande.

Examination

Laboration (LAB1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Tentamen (TEN1), 3 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Miljöaspekter

Kursen har inga speciella miljöaspekter.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-11-08

Senaste uppdatering: 2013-11-11

Böcker

Gilberg, Richard F.; Forouzan, Behrouz A.;

Data structures : a pseudocode approach with C

ISBN: 0534390803 (hbk) LIBRIS-ID: 14792755

xvi, 720 p.

Giltig från: VT14

Beslutsdatum: 2014-03-07

Senaste uppdatering: 2014-03-17

Referenslitteratur

Skansholm, Jan;

Ada från början : med Ada 95 standard

ISBN: 91-44-25233-1 ; LIBRIS-ID: 7277391

[2], v, [1], 616 s.

Boken behandlar ungefär hälften av kursen (och grunderna i Ada). Den behandlar inte algoritmer. Boken finns att titta i hos kursansvarig.

Beidler, John;

Data structures and algorithms : an object-oriented approach using Ada 95

ISBN: 0-387-94834-1 LIBRIS-ID: 4878174

364 s.

Boken behandlar i princip allt i kursen plus lika mycket till. Kursens innehåll är med andra ord ungefär halva boken (eller lite mindre uppskattningsvis). Boken finns att titta i hos kursansvarig.

Janlert, Lars-Erik; Wiberg, Torbjörn;

Datatyper och algoritmer

ISBN: 91-44-01364-7 ; 513:00 LIBRIS-ID: 8352915

x, 387 s.

Boken är språkoberoende och finns att titta i hos kursansvarig.

Kingston, Jeffrey H.;

Algorithms and data structures : design, correctness, analysis

ISBN: 0-201-40374-9 (hft.) ; LIBRIS-ID: 4703883

xi, 380 s.

Boken är språkoberoende och finns att titta i hos kursansvarig.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-10-15

Senaste uppdatering: 2014-10-15

Böcker

Gilberg, Richard F.; Forouzan, Behrouz A.;

Data structures : a pseudocode approach with C

ISBN: 0534390803 (hbk) LIBRIS-ID: 14792755

xvi, 720 p.

Giltig från: VT15

Beslutsdatum: 2015-03-09

Senaste uppdatering: 2015-03-09

Böcker

Gilberg, Richard F.; Forouzan, Behrouz A.;

Data structures : a pseudocode approach with C

ISBN: 0534390803 (hbk) LIBRIS-ID: 14792755

xvi, 720 p.

Giltig från: HT16

Beslutsdatum: 2016-10-21

Senaste uppdatering: 2017-03-07

Böcker

Gilberg, Richard F.; Forouzan, Behrouz A.;

Data structures : a pseudocode approach with C

ISBN: 0534390803 (hbk) LIBRIS-ID: 14792755

xvi, 720 p.

Boken är rekommenderad, men inte obligatorisk.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-03-01

Senaste uppdatering: 2017-03-06

Referenslitteratur

Gilberg, Richard F.; Forouzan, Behrouz A.;

Data structures : a pseudocode approach with C

ISBN: 0534390803 (hbk) LIBRIS-ID: 14792755

xvi, 720 p.

Det går även bra med andra böcker som täcker datastrukturer och algoritmer. Mycket information finns också att hämta på internet.