Kursplan - Examensarbete i vårdvetenskap 15.0 hp

Thesis in Caring Science

Kurskod: VAE021
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Huvudområde(n): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
Successiv fördjupning: A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper i att belysa, analysera, abstrahera samt redovisa en studie inom vårdvetenskap. Studenten ska också utveckla sin förmåga till informationsbyte på vetenskaplig nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:

1 identifiera och formulera ett problemområde inom vårdvetenskap
2 problematisera ett forskningsområde
3 identifiera och hantera forskningsetiska problem
4 operationalisera och designa ett forskningsprojekt
5 skriftligt rapportera samt muntligt försvara ett arbete
6 värdera och argumentera för olika vetenskapliga perspektiv

Innehåll

Forskningsprocessen
Forskningsetisk prövning
Individuellt uppsatsarbete/artikelskrivning
Presentera och opponera på ett självständigt arbete

Undervisning

Undervisningen sker genom egna studier, eget skrivande, handledning och seminarier.

Särskild behörighet

Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv 3.

Examination

Examensarbete (UPS1), 15 hp, skriftligt individuellt arbete, muntligt och skriftligt opponentskap samt ett muntligt respondentskap avseende samtliga lärandemål. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen innehåller inga miljöinslag, men studenten informeras om högskolans miljömål utifrån begreppet hållbar utveckling.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Ersätter VÅE021.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: Hittade inget giltigt datum

Beslutsdatum: 2016-03-08

Senaste uppdatering: 2016-03-10

Böcker

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano;

Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

ISBN: 9781605477084 (hardback) LIBRIS-ID: 12094617

xiv, 802 s.

Kompendier

Scientific writing. Guidelines for degree-/independent projects within the disciplinary domains at first- and second-cycle levels at the School of Health, Care and Social Welfare.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

ISBN: 91-7307-008-4 LIBRIS-ID: 8636354

17 s.

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-06-27

Senaste uppdatering: 2018-06-27

Böcker

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard;

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

ISBN: 978-91-44-06916-6 LIBRIS-ID: 12165157

223 s.

Ejlertsson, Göran;

Statistik för hälsovetenskaperna

ISBN: 978-91-44-07048-3 LIBRIS-ID: 13374003

303 s.

Friberg, Febe;

Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten

ISBN: 978-91-44-11579-5 LIBRIS-ID: 20848022

192 sidor

Henricson, Maria;

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

ISBN: 978-91-44-11328-9 LIBRIS-ID: 20848026

510 sidor

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano;

Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

ISBN: 9781496300232 LIBRIS-ID: 19245684

xiv, 784 s.

Kompendier

Att skriva vetenskapligt. - Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

ISBN: 91-7307-008-4 LIBRIS-ID: 8636354

17 s.