Kursplan - En skola för alla i en värld för alla 15.0 hp

A School for All in a World for All

Kurskod: OAU006
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syfte är att den studerande utvecklar:

- fördjupade kunskaper om samhällets och demokratins värdegrund både explicit och implicit i mötet med alla elever
- fördjupade kunskaper om hållbar utveckling och hållbart lärande med avseende på miljö, demokrati, ekonomi och kultur såväl ur ett internationellt som ur ett nationellt perspektiv
- fördjupade kunskaper om inkludering och en skola för alla med avseende på demokrati såväl ur ett internationellt som ur ett nationellt perspektiv

Lärandemål

Lärares professionella kompetens
Efter genomgången kurs förväntas studenten, i en pedagogisk meritportfölj, kunna:
-förklara, ge exempel på och motivera hur samhällets och demokratins värdegrund kan tillämpas både explicit och implicit i mötet med alla elever
- formulera och argumentera för sin professionella kompetens
- identifiera intentioner i gällande styrdokument samt beskriva och motivera hur dessa kan genomföras i verksamheten

Inkludering
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
- utifrån ett inkluderande perspektiv ge exempel på barn och ungdomars delaktighet och inflytande på individnivå, gruppnivå, klassrumsnivå, skolnivå och samhällsnivå samt motivera hur dessa exempel är förankrade i gällande styrdokument samt i teorier om lärande
- utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv identifiera och ange hur olika lärprocesser påverkar barns och ungdomars utveckling samt beskriva och motivera hur professionell samverkan med närmiljön i förskola och skola kan genomföras samt relatera detta till de intentioner som uttrycks LPO 94, LPf 94 och Lpfö 98
- utifrån ett inkluderande och hållbart perspektiv redogöra för planering och, genomförande av VFU-uppgifter samt motivera och förklara dessa i relation till gällande styrdokument och teorier om lärande

Hållbar utveckling
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
- förklara och visa hur de övergripande målen i gällande styrdokument, kopplat till hållbar utveckling, kan omsättas i den konkreta undervisningen
- motivera och värdera hur vår livsstil och vårt beteende hänger ihop med och berör människor i andra delar av världen och kommande generationer
- kritiskt granska och värdera den information som publiceras kring hållbar utveckling med särskild betoning på de globala överlevnadsfrågor
- kritiskt granska och värdera olika ståndpunkter inom hållbar utveckling
- utifrån ett lokalt och globalt perspektiv på hållbar utveckling kritiskt reflektera över sin egen livsföring

Innehåll

Kursens innehåll struktureras i tre perspektiv: Lärares professionella kompetens, Inkludering, Hållbar utveckling

Lärares professionella kompetens:
Samhällets och demokratins värdegrund
Internationella och nationella styrdokument
Förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål och gällande föreskrifter och riktlinjer
Lärares yrkesetik
Pedagogisk meritportfölj

Inkludering:
Lärandets totala sammanhang - ett utvecklingsekologiskt perspektiv
Att leda pedagogisk verksamhet utifrån ett inkluderande och hållbart perspektiv
Barns och ungdomars delaktighet, inflytande och lärande utifrån ett inkluderande perspektiv
Professionell samverkan

Hållbar utveckling:
Hållbart lärande - ett utvecklingsekologiskt system
Utveckling, livskvalitet och livsstil i relation till den globala miljön
Internationella samfundet - Ekologi, krig och konfliktlösningar
Den mångkulturella kompetensen i skola och samhälle
Skolans internationalisering och barnomsorgens internationalisering
Internationellt miljöarbete, befolkningsfrågor och utvecklingssamarbete med avseende på yttrandefrihet, rättssäkerhet, demokratiutveckling, genderfrågor
Nord-Syd-problematiken - kolonialismens efterverkningar

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och fältstudier.

Särskild behörighet

52,5 hp från Allmänt utbildningsområde (AU) varav 12 hp ska vara VFU samt 52,5 + 82,5 hp från ämnen som kan utgöra två inriktningar/specialiseringar för lärarexamen 270-330 hp varav minst 15 hp ska vara VFU, alternativt 52,5 hp i inriktnings- och 30 hp i specialiseringsstudier för lärarexamen 210 hp varav 15 hp ska vara VFU. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Pedagogisk meritportfölj. Individuell inlämningsuppgift, se studiehandledning (INL1), 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Verksamhetsförlagd utbildning. Obligatorisk närvaro krävs under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Se anvisningar i studiehandledning. De progressiva bedömningskriterierna för VFU-nivån skall uppfyllas. Se Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Student som anses vara uppenbart olämplig för utbildningen, kan underkännas innan VFU-momentet är avklarat (PRA1), 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Seminarium, grupparbeten och övningar. Obligatorisk närvaro, se studiehandledning (SEM1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Hållbar utveckling har beaktats i kursens lärandemål.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen ingår i lärarprogrammets allmänna utbildningsområde (AU3) grundnivå 300.
Enligt studiehandledning.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-19

Senaste uppdatering: 2013-07-19

Böcker

Ahlberg, Ann;

Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

ISBN: 978-91-44-05214-4 LIBRIS-ID: 11311051

368 s.

Inledn till del 2 och 4 samt kap 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15

Fountain, Susan; Nilsson, Björn;

Att undervisa för utveckling : en pedagogisk resurs för global medvetenhet

ISBN: 91-44-00256-4 ; 410:00 LIBRIS-ID: 8352568

337 s.

Vilby, Knud; Retzlaff, Joachim;

Den globala resan : marginalisering och miljöhot

ISBN: 978-91-44-04737-9 LIBRIS-ID: 10333502

414 s.

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes;

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan

ISBN: 978-91-44-06890-9 LIBRIS-ID: 12070355

176 s.

Helldin, Rolf;

Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan : en granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

ISBN: 91-44-02114-3 : 173:00 LIBRIS-ID: 8400047

128 s.

Valbar

Sandberg. Anette, ;

Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd

ISBN: 9789144051192 LIBRIS-ID: 11311046

304 s.

Valbar

Bromseth, Janne; Darj, Frida;

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

ISBN: 9789197818650 LIBRIS-ID: 11882154

290 s.

Valbar

Martinsson, Lena; Reimers, Eva;

Skola i normer

ISBN: 9789140664198 LIBRIS-ID: 10956338

174 s.

valbar

Kompendier

Nilholm, C, ;

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd - vad betyder det och vad vet vi? Forskning i fokus, nr. 28

Forskning i fokus nr 28, Myndigheten för skolutveckling (laddas ner från google.se)

Webbadresser

http://www.skolverket.se

Läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola samt skollag finns på Skolverks hemsida

Referenslitteratur

Assarson, Inger;

Utmaningar i en skola för alla : några filosofiska trådar

ISBN: Ogiltigt nummer / annan version:9789147015214 LIBRIS-ID: 11647716

191 s.

Bromseth, Janne; Darj, Frida;

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

ISBN: 9789197818650 LIBRIS-ID: 11882154

290 s.

Grönvik, Lars; Söder, Mårten;

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

ISBN: 9789140663566 LIBRIS-ID: 11133998

214 s.

Kumashiro, Kevin K.;

Against common sense : teaching and learning toward social justice

ISBN: 978-0-415-80222-2 (pbk.) LIBRIS-ID: 11564932

xli, 137 s.

Persson, Bengt;

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

ISBN: 978-91-47-08456-2 LIBRIS-ID: 10637004

184 s.

Kroksmark, Tomas;

Den tidlösa pedagogiken

ISBN: 91-44-01564-X (inb.) : 551:00 LIBRIS-ID: 9208794

533 s.

Övrigt

Artiklar och annat material kan tillkomma

Giltig från: VT14

Beslutsdatum: 2013-12-17

Senaste uppdatering: 2013-12-17

Böcker

Fountain, Susan; Nilsson, Björn;

Att undervisa för utveckling : en pedagogisk resurs för global medvetenhet

ISBN: 91-44-00256-4 ; 410:00 LIBRIS-ID: 8352568

337 s.

Helldin, Rolf;

Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan : en granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

ISBN: 91-44-02114-3 : 173:00 LIBRIS-ID: 8400047

128 s.

Valbar

Sandberg. Anette, ;

Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd

ISBN: 9789144051192 LIBRIS-ID: 11311046

304 s.

Valbar

Lahdenperä, Pirjo; Lorentz, Hans;

Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar

ISBN: 978-91-44-05490-2 LIBRIS-ID: 11716321

202 s.

Kapitel 1, 2 och 8

Elmeroth, Elisabeth;

Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete

ISBN: 978-91-44-07945-5 LIBRIS-ID: 12731960

135 s.

Ahlberg, Ann;

Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

ISBN: 978-91-44-05214-4 LIBRIS-ID: 11311051

368 s.

Inledn till del 2 och 4 samt kap 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes;

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan

ISBN: 978-91-44-06890-9 LIBRIS-ID: 12070355

176 s.

Valbar

Vilby, Knud; Retzlaff, Joachim;

Den globala resan : marginalisering och miljöhot

ISBN: 978-91-44-04737-9 LIBRIS-ID: 10333502

414 s.

Kompendier

Nilholm, C, ;

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd - vad betyder det och vad vet vi? Forskning i fokus, nr. 28

Forskning i fokus nr 28, Myndigheten för skolutveckling (laddas ner från google.se)

Webbadresser

http://www.skolverket.se

Läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola samt skollag finns på Skolverks hemsida

Referenslitteratur

Assarson, Inger;

Utmaningar i en skola för alla : några filosofiska trådar

ISBN: Ogiltigt nummer / annan version:9789147015214 LIBRIS-ID: 11647716

191 s.

Grönvik, Lars; Söder, Mårten;

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

ISBN: 9789140663566 LIBRIS-ID: 11133998

214 s.

Kroksmark, Tomas;

Den tidlösa pedagogiken

ISBN: 91-44-01564-X (inb.) : 551:00 LIBRIS-ID: 9208794

533 s.

Kumashiro, Kevin K.;

Against common sense : teaching and learning toward social justice

ISBN: 978-0-415-80222-2 (pbk.) LIBRIS-ID: 11564932

xli, 137 s.

Bromseth, Janne; Darj, Frida;

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

ISBN: 9789197818650 LIBRIS-ID: 11882154

290 s.

Persson, Bengt;

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

ISBN: 978-91-47-08456-2 LIBRIS-ID: 10637004

184 s.

Martinsson, Lena; Reimers, Eva;

Skola i normer

ISBN: 9789140664198 LIBRIS-ID: 10956338

174 s.

Övrigt

Artiklar och annat material kan tillkomma

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-06-27

Senaste uppdatering: 2014-06-27

Böcker

Fountain, Susan; Nilsson, Björn;

Att undervisa för utveckling : en pedagogisk resurs för global medvetenhet

ISBN: 91-44-00256-4 ; 410:00 LIBRIS-ID: 8352568

337 s.

Helldin, Rolf;

Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan : en granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

ISBN: 91-44-02114-3 : 173:00 LIBRIS-ID: 8400047

128 s.

Valbar

Sandberg. Anette, ;

Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd

ISBN: 9789144051192 LIBRIS-ID: 11311046

304 s.

Valbar

Lahdenperä, Pirjo; Lorentz, Hans;

Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar

ISBN: 978-91-44-05490-2 LIBRIS-ID: 11716321

202 s.

Kapitel 1, 2 och 8

Elmeroth, Elisabeth;

Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete

ISBN: 978-91-44-07945-5 LIBRIS-ID: 12731960

135 s.

Ahlberg, Ann;

Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

ISBN: 978-91-44-05214-4 LIBRIS-ID: 11311051

368 s.

Inledn till del 2 och 4 samt kap 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes;

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan

ISBN: 978-91-44-06890-9 LIBRIS-ID: 12070355

176 s.

Valbar

Vilby, Knud; Retzlaff, Joachim;

Den globala resan : marginalisering och miljöhot

ISBN: 978-91-44-04737-9 LIBRIS-ID: 10333502

414 s.

Webbadresser

http://www.skolverket.se

Läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola samt skollag finns på Skolverks hemsida

Referenslitteratur

Assarson, Inger;

Utmaningar i en skola för alla : några filosofiska trådar

ISBN: Ogiltigt nummer / annan version:9789147015214 LIBRIS-ID: 11647716

191 s.

Grönvik, Lars; Söder, Mårten;

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

ISBN: 9789140663566 LIBRIS-ID: 11133998

214 s.

Kroksmark, Tomas;

Den tidlösa pedagogiken

ISBN: 91-44-01564-X (inb.) : 551:00 LIBRIS-ID: 9208794

533 s.

Kumashiro, Kevin K.;

Against common sense : teaching and learning toward social justice

ISBN: 978-0-415-80222-2 (pbk.) LIBRIS-ID: 11564932

xli, 137 s.

Bromseth, Janne; Darj, Frida;

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

ISBN: 9789197818650 LIBRIS-ID: 11882154

290 s.

Persson, Bengt;

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

ISBN: 978-91-47-08456-2 LIBRIS-ID: 10637004

184 s.

Martinsson, Lena; Reimers, Eva;

Skola i normer

ISBN: 9789140664198 LIBRIS-ID: 10956338

174 s.

Övrigt

Artiklar och annat material kan tillkomma