Kursplan - Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30.0 hp

German in Germany with Work Placement, second semester studies

Kurskod: TYA208
Giltig från: VT14
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Tyska
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-02-05

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska uppnå en fördjupad nivå vad gäller ett grammatiskt och formellt korrekt språkbruk, ett utökat ordförråd samt förmågan att uttrycka sig idiomatiskt på tyska, såväl i allmänkommunikativa som i yrkeslivsanknutna sammanhang. Kursen ska även ge praktiska färdigheter i muntliga och skriftliga kommunikationsformer samt i arbetslivssituationer. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla en förståelse för kultur-, samhälls- och arbetsliv i Tyskland bl.a. genom en längre praktikperiod i Tyskland.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

Delkurs 1, 7,5 hp:
- använda enklare argumentation och idiomatiska inslag i talat språk
- på ett självständigt sätt planera och genomföra presentationer kring allmänna teman och arbetslivsorienterade ämnen
- diskutera centrala historiska händelser samt politiska och ekonomiska förhållanden i de tyskspråkiga länderna
- utveckla kunskap om olika kommunikativa situationer med anknytning till arbetslivet

Delkurs 2, 7,5 hp:
- tillämpa modern tysk syntax i olika sammanhang
- författa sakprosatexter kring olika ämnen
- författa texter och dokument med relevans för yrkeslivet

Delkurs 3, 15hp:
- utveckla en förtrogenhet med arbetsformer och organisation i företag och branscher i Tyskland
- utveckla och fördjupa ett arbetslivsorienterat ordförråd i tal och skrift
- orientera sig inom branschspecifik och -övergripande fackterminologi
- reflektera kring och diskutera kulturella och interkulturella företeelser i anknytning till arbetslivet och samhället i Tyskland
 
 

Innehåll

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och realia
- Realia med fokus på politik, historia och ekonomi
- Allmän muntlig kommunikation
- Muntlig kommunikation i arbetslivet
 
Del 2. Skriftlig språkfärdighet
- Översättning
- Produktion av sakprosa
- Tysk idiomatik på ord-, uttrycks- och frasnivå

Del 3. Verksamhetsförlagd utbildning
- som studenten genomför vid ett företag, en organisation eller liknande

 

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen kräver tillgång till Internet, eftersom visst arbetsmaterial tillhandahålls digitalt och viss handledning och administration sker via digitala medier.
 

Särskild behörighet

Minst 22,5 hp från Tyska 1, 30 hp i vilket ingår moment muntlig språkfärdighet, eller motsvarande

Examination

Inlämningsuppgifter  (INL1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Skriftlig Språkfärdighet: Textproduktion
Verksamhetsförlagd utbildning (PRA1), 15 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Sammanhållen verksamhetsförlagd utbildning med individuella uppgifter
Muntlig språkfärdighet (SEM1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) .
Seminarium (SEM2), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Realia
Tentamen (TEN1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Skriftlig Språkfärdighet
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tvågradig skala

Miljöaspekter

Miljömål har ej beaktats i kursen.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-08-08

Senaste uppdatering: 2014-08-11

Böcker

Luscher, Renate;

Landeskunde Deutschland, aktualisierte Fassung

Den nyaste upplagan av boken behövs.

Kompendier

Päplow, Thorsten;

Arbeitsheft Übersetzung

Delas ut I samband med uppropet i Tyskland.

Referenslitteratur

OBS! Referenslitteraturen är inte obligatorisk

Lindestam, Irmgard;

Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

ISBN: 978-91-1-304357-9 (inb.) LIBRIS-ID: 12751090

748, 868, 30 s.

Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

ISBN: 9783411055074 (Gb.) : LIBRIS-ID: 12130849

2112 S.

Finns även som program för nedladdning. Kan ibland även köpas till paketpris med "Die deutsche Rechtschreibung" eller andra ordböcker, antingen som bok eller som mjukvara för PC/Mac. En enspråkig ordbok rekommenderas starkt för fördjupade studier.

Norstedts tyska ordbok [Elektronische Ressource] : tysk-svensk, svensk-tysk ; 127000 ord och fraser med affärsordbok

ISBN: 91-7227-081-0 (: skr 930.00) LIBRIS-ID: 7626440

1 cd-rom

Utges inte längre och skulle vid behov behöver skaffas som begagnat exemplar.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 91-44-02858-X LIBRIS-ID: 9559573

314, [6] s.

Vid repetitionsbehov.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningsbok med facit

ISBN: 91-44-02859-8 LIBRIS-ID: 9600579

230 s.

Vid repetionsbehov.

Engst, Judith; Brenner, Doris; Kaufmann, Stephanie;

Duden Ratgeber - Handbuch Bewerbung

Kummer, Dietwalt; Larsson, Lars-Olof;

Briefe, Faxe, E-Mails : Deutsch für Geschäftsleute

ISBN: 91-564-0177-9 ; 446:00 LIBRIS-ID: 7428132

217 s.

Utges inte längre och skulle vid behov behöver skaffas som begagnat exemplar. Något föråldrat, men fortfarande användbar bok, om man lägger vikt vid ett kontrastivt, dvs. svensk-tyskt perspektiv. I första hand rekommenderas dock nyare enspråkiga läroverk kring tysk äffärskultur - och språk.

Wergen, J;

Bürodeutsch Kommunikation

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Sieger, Felicitas;

Geschäftskommunikation : Schreiben und Telefonieren

ISBN: 3-19-001587-2 LIBRIS-ID: 4687397

168 s.

Eismann, Volker;

Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro : Trainingsmodul

ISBN: 978-3-06-020265-2 LIBRIS-ID: 13876211

128 S.

Övrigt

Övningsmaterial och dyl. delas ut eller görs tillgängligt i samband med undervisningen.

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-07-26

Senaste uppdatering: 2017-07-26

Böcker

Kaufmann, Susan; Rohrmann, Lutz; Szablewski-Çavuş, Petra;

Orientierung im Beruf : [ideal zu Berliner Platz - neu A2/B1]

ISBN: 9783126061247 LIBRIS-ID: 18399091

80 S.

Braun, Szablewski-Cavus;

Orientierung im Beruf – Intensivtrainer

Kompendier

Referenslitteratur

OBS! Referenslitteraturen är inte obligatorisk

Lindestam, Irmgard;

Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

ISBN: 978-91-1-304357-9 (inb.) LIBRIS-ID: 12751090

748, 868, 30 s.

Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

ISBN: 9783411055074 (Gb.) : LIBRIS-ID: 12130849

2112 S.

Finns även som program för nedladdning. Kan ibland även köpas till paketpris med "Die deutsche Rechtschreibung" eller andra ordböcker, antingen som bok eller som mjukvara för PC/Mac. En enspråkig ordbok rekommenderas starkt för fördjupade studier.

Norstedts tyska ordbok [Elektronische Ressource] : tysk-svensk, svensk-tysk ; 127000 ord och fraser med affärsordbok

ISBN: 91-7227-081-0 (: skr 930.00) LIBRIS-ID: 7626440

1 cd-rom

Utges inte längre och skulle vid behov behöver skaffas som begagnat exemplar.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 91-44-02858-X LIBRIS-ID: 9559573

314, [6] s.

Vid repetitionsbehov.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningsbok med facit

ISBN: 91-44-02859-8 LIBRIS-ID: 9600579

230 s.

Vid repetionsbehov.

Engst, Judith; Brenner, Doris; Kaufmann, Stephanie;

Duden Ratgeber - Handbuch Bewerbung

Eismann, Volker;

Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro : Trainingsmodul

ISBN: 978-3-06-020265-2 LIBRIS-ID: 13876211

128 S.

Övrigt

Övningsmaterial och dyl. delas ut eller görs tillgängligt i samband med undervisningen.