Kursplan - Java och analytisk finans 15.0 hp

Java in Analytical Finance

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Kurskod: MMA710
Giltig från: HT13 HT17
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2016-12-19

Syfte

Java teknologin är både ett programmeringsspråk och en plattform. Syftet med kursen är att lära studenterna att med hjälp av Java Virtual Machine och Java Application Programming Interface (API) att skriva Java-program för att lösa problem inom finansiell matematik
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- förstå och hantera begreppen klasser, objekt, gränssnitt, paket, särfall, samlingar samt att kunna använda dem i skapandet av egna Javaprogram
- skapa Java-applikationer med det grafiska användargränssnittet SWING
- paketera applikationer med JAR och förbereda dem för att köras i en webbläsare
- skapa Javaprogram som implementerar avancerade modeller för finansiella instrument med multinomialträd, numeriska lösningar till stokastiska differentialekvationer och finita differensmetoder
 

Innehåll

Introduktion till Java-teknologin. Installation av utvecklingsprogramvara för Java och användning av den för att skapa enklare program. Java-teknologins viktigaste begrepp och egenskaper: objektorienterad programmering, Javaspråkets grunder, klasser och objekt, gränssnitt och arv, tal och strängar, generiska typer, paket.
De viktigaste Javaklasserna: särfall, grundläggande indata/utdata, samtidighet, reguljära uttryck, plattformsmiljön. The Java collections framework. En introduktion till SWING. Paketering och spridning av Javaprogram. Skapa biblioteksklasser I binomialträd, Monte-Carlo-simulering, finita differensmetoder och analytisk approximation. Avancerade modeller för finansiella instrument och deras implementation i Java.
 

Undervisning

Lektioner, övningar och seminarier.
 

Särskild behörighet

Minst en av kurserna Analytisk finans I, 7.5 hp, Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet, 7,5 hp, Försäkringsmatematik, 7.5, Simulering, 7,5 hp och Stokastiska processer, 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
 

Examination

Projekt, (PRO1) 9 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium, (SEM1) 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Mathematical methods that are used to analyse some specific environmental processes are discussed.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.