Kursplan - Analytisk finans II 7.5 hp

Analytical Finance II

Kurskod: MMA708
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

In Analytical Finance II the students will broaden their knowledge of models and methods used in the financial industry. The major part of the course will focus on mathematical and numerical methods for fixed income instruments such as bills, notes and bonds, caps, floors and swaps and many others. By the end of this course the students should have broad knowledge in solving financial problems.

Lärandemål

At the end of the course the student is expected to be able to
- transform between different interest rates (simple, discounting, continuous, spot, forward etc.).
- explain the concepts of day count conventions, quote types, future and present values, accrued interest rate and hazard rates.
- explain different kinds of fix-income instruments and calculate different kinds of risk measures.
- use bootstrapping on bonds and swaps to calculate yield curves using linear methods, Nelson-Siegel and Cox-Ingersoll-Ross and calculate Zero-Coupon bond prices with different short rate models.
- derive and solve the term-structure partial differential equation for the short rate models above and derive and use the Heath-Jarrow-Morton framework.
- use the Girsanov theorem, Radon-Nikodym derivative and martingale representation theorems to calculate values of financial contracts by changing probability measures.
- use the Black-Derman-Toy Model to calculate interest rate derivatives and calibrate the tree to market interest rate and volatility.
- manage an advanced project where the above mentioned abilities are used and make a well written report on the project.

Innehåll

Bonds and interest rates: yield, YTM, bootstrapping, discounting, present and future value, spot rates, and forward rates. Par rates, par yield, and repo rates. Inter bank rates (LIBOR, STIBOR, etc). Macaulay's, Fisher-Weil and modified duration and convexity. Risk measures in fixed-income. The cash flow of bonds and accrued interest rates. Interest rate derivatives. Numerical methods in finance: Binomial trees for interest rates. Bonds with embedded options: Callable and putable bonds and Option Adjusted Spread. Interest rate models: Hull-White, Ho-Lee and Heath-Jarrow-Morton. Portfolio Immunization and hedging with duration and convexity. Market price of interest rate risk. Forward measures. Convexity Adjustments. Convertible Bonds. The Libor Market Model.

Undervisning

Lectures and a seminar project where the students will implement and model financial contracts using numerical methods.

Särskild behörighet

120 hp från något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår Analytisk finans I 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Seminarium (SEM1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig examination (TEN1), 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

The course does not contain any specific environmental considerations.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-08-08

Senaste uppdatering: 2014-08-28

Böcker

Röman, Jan;

AFI

Röman, Jan;

AFII

Kompendier

Analytical Finance 1& 2

Referenslitteratur

Hull, John;

Options, futures, and other derivatives

ISBN: 978-0-273-75907-2 (pbk) LIBRIS-ID: 12308484

xxi, 847 s.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-02-22

Senaste uppdatering: 2017-02-22

Böcker

Röman, Jan;

AFI

Röman, Jan R. M.;

Analytical Finance: Volume II. The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets and Valuation

ISBN: 9783319525839

Kompendier

Analytical Finance 1& 2

Röman, Jan R.M.;

Problems and solutions to Analytical Finance

Referenslitteratur

Hull, John;

Options, futures, and other derivatives

ISBN: 978-0-273-75907-2 (pbk) LIBRIS-ID: 12308484

xxi, 847 s.