Kursplan - Sannolikhetslära och statistik för lärare 7.5 hp

Probability Theory and Statistics for Teachers

Kurskod: MMA018
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i sannolikhetslära och i statistiska metoder och samtidigt ge ett didaktiskt perspektiv på begreppen inom dessa områden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- presentera ett statistiskt material grafiskt och redogöra för olika elementära skalor.
- ange olika typer av urval och analysera felkällor.
- definiera matematisk sannolikhet och räkna med snitt, union och komplement till mängder.
- räkna med betingade sannolikheter och avgöra om två händelser är oberoende och skilja på diskreta och kontinuerliga slumpvariabler.
- avgöra om en funktion är en täthetsfunktion samt bestämma och skissa fördelningsfunktioner.
- redogöra för och beräkna olika läges- och spridningsmått.
- redogöra för och använda binomialfördelning, hypergeometrisk fördelning, normalfördelning och exponentialfördelning.
- relatera kursens innehåll till hållbar utveckling och miljöfrågor genom att använda matematisk teori vid studier av exempel och modeller.

Innehåll

Elementära statistiska metoder, felkällor, presentation av statistiska material, tolkning och kritisk granskning av undersökningsresultat. Sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga slumpvariabler, Venn-diagram, betingning, oberoende händelser, kombinatorik, binomialfördelning, hypergeometrisk fördelning, normalfördelning, exponentialfördelning, läges- och spridningsmått.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, grupparbeten och redovisningar.

Särskild behörighet

Matematik D (områdesbehörighet 9 med förändring) eller Matematik 4 (områdesbehörighet A9 med förändring).

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning (INL1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig och/eller muntlig tentamen (TEN1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekterna har beaktats i kursens lärandemål.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-18

Senaste uppdatering: 2013-07-18

Böcker

Britton, Tom; Garmo, Hans;

Sannolikhetslära och statistik för lärare

ISBN: 91-44-02326-X : 512:00 LIBRIS-ID: 8560390

viii, 398 s.