Kursplan - Tillämpad matematik 7.5 hp

Applied Mathematics

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Kurskod: MAA508
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till den tillämpade matematikens begrepp och metoder samt att genom en blandning av individuella uppgifter och gruppuppgifter träna färdighet i räkning, argumentation, modellering och problemlösning både självständig och i samarbete med andra.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för matematiska modeller inom tillämpningsområden som exempelvis värmeledning, biologi, nationalekonomi och finans.
- förklara idéerna bakom dimensionsanalys och skalning, samt kunna formulera exempel på modeller som leder till ordinära respektive partiella differentialekvationer.
- redogöra för grundläggande begrepp och användningar av transformteori med tillämpningar, samt kunna använda transformmetoder för lösning av problem och analys av modeller som bygger på differentialekvationer, differensekvationer och linjära system (insignal-utsignal).
- redogöra för grundläggande begrepp och tillämpningar av transformteori, samt kunna använda detta vid analys av modeller och för att finna lösningar på problem som i modelleringar är beskrivna med differential- och/eller differensekvationer.
- redogöra för grunderna i teorin för dynamiska system, kaos, stabilitet och bifurkationer, inkluderande både tidskontinuerliga och tidsdiskreta system, samt andra iterativa system och processer.

Innehåll

- Inledning till tillämpad matematik. Introduktion till dimensionsanalys och skalning. Introduktion till partiella differentialekvationer
- Introduktion till transformteori med tillämpningar. Introduktion till teorin för dynamiska system, kaos, stabilitet och bifurkationer

Undervisning

Föreläsningar och/eller lektioner med arbete enskilt och i grupp.

Särskild behörighet

120 hp från något/några av dessa ämnen/ämnesområden: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi, varav minst 60 hp inom teknikområdet inklusive 30 hp matematik/tillämpad matematik vari ingår Grundläggande vektoralgebra 7,5 hp och Grundläggande kalkyl 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Muntlig och skriftlig presentation av lösta problem (INL1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Skriftlig och/eller muntlig tentamen (TEN1), 3 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Miljöaspekter

Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-18

Senaste uppdatering: 2013-07-31

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-08-08

Senaste uppdatering: 2014-08-28

Kompendier

Persson, Lars-Eriks;

Tillämpad matematik

Föreläsningsanteckningar på nätet

Webbadresser

Applmath

Giltig från: Hittade inget giltigt datum

Beslutsdatum: 2016-06-22

Senaste uppdatering: 2016-06-22

Referenslitteratur

Logan, J. David;

Applied Mathematics

ISBN: 9781118475805 LIBRIS-ID: 14211272

xv, 659 s.

Logan, J. David;

Applied mathematics

ISBN: 0471746622- LIBRIS-ID: 11592545

xiv, 529 p.

Övrigt

We will use lecture notes by Lars-Erik Persson which can be found at the webaddress given above. They are based on the book by David Logan. If you want a more thorough treatment of the material than we will provide in the course, you can purchase Logan’s book.