Kursplan - Portföljteori I 7.5 hp

Portfolio Theory I

Kurskod: MAA314
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik, Företagsekonomi, Nationalekonomi,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav), G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav), G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Med tanke på att det knappt finns en enda tillgång som kan beskrivas som att den har den högsta möjliga avkastningen i kombination med den lägsta risken, blir aktörer på de finansiella marknaderna förvaltare av portföljer med tillgångar. Studenterna kommer att konstruera optimala finansiella portföljer, med riskfyllda och riskfria tillgångar, samt undersöka riskaversion (nyttofunktioner). Målet är att ge studenterna analytiska verktyg och att öka deras kunskaper kring portföljteori, i synnerhet om de planerar att arbeta som fondförvaltare, analytiker, portföljförvaltare, kvantare, produktutvecklare, mäklare eller risk controller.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
-  konstruera ("bygga") en optimeringsmodell i Excel via Fisher Black eller någon annan modell.
-  via Lagrangemetoden och/eller andra metoder härleda den optimala viktvektorn.
-  redogöra för hur portföljer signifikant skiljer sig åt gentemot enskilda tillgångsslag.
-  skatta en justerad korrelationsmatris antingen via Blume eller Vasicek, eller annan teknik.
-  redogöra för singelindex-modellen och multifaktormodeller.
-  skapa ortogonala index och förstå principal komponentanalys.
-  använda cutoff-kvoten för att snabbt finna optimala portföljer.
-  härleda CAPM och APT.
 

Innehåll

Kursen presenterar de grundläggande begreppen inom finans, såsom singelfaktor- och multifaktormodeller, i ett portföljteoretiskt sammanhang. Utifrån en matematisk och statistisk grund undersöker kursen portföljteoriprocesser genom geometrisk och algebraisk analys. Fokus ligger på investeringsprocessen med tonvikt på sammanfattningar av frågor kring portföljoptimering (mean-variance-optimering) av olika tillgångar, härledning av Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT), samt diskutera portföljutvärdering genom riskjusterade avkastningsmått. Derivat beaktas i utredningen av effekterna på mängden av investeringsmöjligheter (Sharpekvoten). Regressionsanalys (enkel och multifaktor), principalkomponentanalys, matrisalgebra och linjära ekvationssystem kommer att bilda ramen för portföljkonstruktionen. Excel kommer att användas i kursens projekt.

Undervisning

Lektioner varvade med övningar, två gästföreläsningar och ett optimeringsprojekt.

Särskild behörighet

60 hp från något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår Statistisk inferensteori 7,5 hp eller motsvarande.

Examination

Seminarium (SEM1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Skriftlig tentamen (TEN1), 6 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-31

Senaste uppdatering: 2013-07-31

Böcker

Elton, Edwin J.; Gruber, Martin J.; Brown, Stephen J; Goetzmann, William N;

Modern portfolio theory and investment analysis

ISBN: 978-0-470-05082-8, 0-470-05082-9 LIBRIS-ID: 10454394

728 s.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-06-23

Senaste uppdatering: 2015-06-23

Böcker

Elton, Edwin J.; Gruber, Martin Jay; Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.;

Modern portfolio theory and investment analysis

ISBN: 9781118469941 (pbk.) LIBRIS-ID: 16776214

xiv, 738 pages

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-10-13

Senaste uppdatering: 2017-10-17

Böcker

Elton, Edwin J.; Gruber, Martin Jay; Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.;

Modern portfolio theory and investment analysis

ISBN: 9781118469941 (pbk.) LIBRIS-ID: 16776214

xiv, 738 pages

9th Edition, (754 pages)