Kursplan - Analytisk finans med MATLAB 7.5 hp

Analytical Finance with MATLAB

Kurskod: MAA312
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge tekniska kunskaper för att lösa finansiella problem med hjälp av MATLAB.
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- skapa grafiska användargränssnitt i MATLAB.
- använda MATLAB financial toolbox för att kartlägga finansiella data, analysera och beräkna kassaflöden, inkluderat avkastnings och avskrivningsflöden.
- använda MATLAB financial time series toolbox för att skapa finansiella tidsserier samt manipulera och analysera data från finansiella tidsserier.
- använda MATLAB financial derivatives toolbox för att prissätta och beräkna känslighet hos ränteberoende kontrakt baserade på räntekurvan, HJM modellen och BDT modellen.
 

Innehåll

Introduktion till MATLAB-programmering. Grafik i MATLAB. Grafiska användargränssnitt. Grafisk presentation av finansiell data. Analys och beräkning av kassaflöden. Prissättning och ränteberäkningar för obligationer. Studier av räntekurvan. Värdering av konvertibler. Prissättning och beräkning av känsligheten hos ränteberoende kontrakt baserade på räntekurvan och räntemodeller.
 

Undervisning

Lektioner, problemlösning och seminarium.
 

Särskild behörighet

60 hp från något/några av dessa ämnen: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Introduktion till finansiell matematik 7,5 hp och Numeriska metoder med MATLAB 7,5 hp eller motsvarande.

Examination

Projekt (PRO1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium (SEM1), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen tar inte upp några speciella miljöaspekter.
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-18

Senaste uppdatering: 2013-07-31