Kursplan - Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik 7.5 hp

Introduction to research areas in mathematics/applied mathematics

Kurskod: MAA136
Giltig från: HT14
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-02-12

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att skaffa sig fördjupade kunskaper om forskning i matematik/tillämpad matematik (dess frågor, dess metoder och dess traditioner för hur forskning presenteras i skrift) och förbereda studenten för att genomföra ett examensarbete.  
 

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

- redogöra för forskningsfrågor och forskningsmetoder inom ett antal områden inom matematik och dess tillämpningar
- värdera olika metoders lämplighet för olika frågor
- formulera egna planer för matematiska utforskningar på kandidatexamensnivå där tydliga frågor anges och val av metoder motiveras
- använda system för att skriva matematisk text
- redogöra för, och följa, konventioner för presentation av matematik i skrift

Innehåll

- Beskrivning av forskningsfrågor och forskningsmetoder inom ett antal områden inom matematik och dess tillämpningar, med fokus på forskning som bedrivs lokalt vid högskolan
- Hur matematiker resonerar när de väljer forskningsfråga och forskningsmetod
- Grunderna i LaTeX
- Konventioner för skriftlig presentation av matematik, såsom strukturen definition-sats-bevis, hur man beskriver simuleringar och simuleringsresultat, samt hur man refererar till andra källor
- Preliminärt val av frågeställning för examensarbete

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och gruppövningar.
 

Särskild behörighet

60 hp i huvudområdet matematik/tillämpad matematik, varav minst 30 hp på minst G1F-nivå

Examination

Inlämningsuppgifter (INL1), 2 högskolepoäng, betyg Godkänd (G, Forskningsfrågor och forskningsmetoder inom olika områden
Inlämningsuppgift (INL2), 3,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), Utveckling av egen plan för en forskningsuppgift på kandidatexamensnivå
Inlämningsuppgift (INL3), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Presentation av matematik i skrift med systemet LaTeX
Obligatorisk närvaro  (NÄR1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G), Gästföreläsningar av olika matematikforskare

För VG på kursen krävs VG på INL2.
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter har beaktats men uppmärksammas inte i kursens lärandemål.
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2016-02-01

Senaste uppdatering: 2019-09-13

Böcker

Zill, D.G; Wright, W.S;

Differential Equations with Boundary-Value Problems

International Edition 8e ISBN10: 1133492460, ISBN13: 9781133492467.