Kursplan - Matematik i förskoleklassen 7.5 hp

Mathemathics for preschool pupils

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Kurskod: MAA090
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen skall ge kunskap om barns lärande i matematik med inriktning mot förskoleklass. Kursen riktar sig främst till pedagoger med intresse för undervisning i förskoleklass.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- använda och tolka innehållet i styrdokumenten för sin planering för matematik i förskoleklass.
- beskriva några matematiska begrepp utifrån barns vardagsmiljö.
- redogöra för några centrala begrepp inom aritmetik och geometri och behärska enkel problemlösning inom dessa områden.
- redogöra för språkets och samtalets betydelse för matematikinlärning och hur ett lustfyllt lärande kan utgå från barns tankar.
- använda olika modeller för diagnostisering och dokumentation av barns kunnande i matematik.
- redogöra för matematikens utveckling ur ett historiskt perspektiv.

Innehåll

Aritmetik, geometri och enkel statistik. Historiskt perspektiv. Frågeställningar kring lärande i matematik för barn med olika språklig bakgrund. Barns matematiska tänkande i vardagssituationer. Centrala och lokala styrdokument relevanta för matematikundervisningen. Kreativt och lustfyllt lärande. Språkets och samtalets betydelse i matematiken. Kommunikation med barn, föräldrar och kollegor. Diagnostisering och dokumentation.

Undervisning

Lektioner, grupparbeten, seminarier och fältstudier.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Gruppuppgift (GRU1), 3,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgifter (INL1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Seminarium (SEM1), 1 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tvågradig skala

Miljöaspekter

Kursen beaktar vissa miljöaspekter i samband med utomhuspedagogik.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas inom ämnet matematik inom någon examen vid Mälardalens högskola.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Böcker

Persson, Annika; Wiklund, Lena;

Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass

ISBN: 9789147053582 LIBRIS-ID: 10572596

229 s.

Ahlberg, Ann; Wallby, Karin;

Matematik från början

ISBN: 91-88450-20-1 LIBRIS-ID: 8381661

247, [1] s.

Övrigt

Aktuella läroplaner,se Skolverket Aktuella artiklar och referensböcker,se Studiehandledning och delas ut under kursens gång.