Studera med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på högskolan. Därför erbjuder högskolan olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter

 

Bild på dator

Särskilt pedagogiskt stöd

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning, så som dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar din studiesituation. Stödet utformas individuellt utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur. För att kunna ta del av det stöd som erbjuds måste du göra en ansökan online eller kontakta samordnaren.

Ansökan om stöd

Du börjar med att göra en digital ansökan i NAIS, www.nais.uhr.se. Där laddar du också upp intyg om din funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till möte med en samordnare för att diskutera ditt individuella behov av stöd. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för lärare/examinator som tar beslut om de rekommenderade stödåtgärderna utifrån gällande kursplan.

Intyg om särskilt pedagogiskt stöd

Det intyg du får med dig ifrån samordnaren är tidsbegränsat och rekommenderar oftast stöd och anpassningar för en specifik utbildning eller kurs. Du är själv ansvarig för att kontakta samordnaren för att uppdatera intyget.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren, tala om vilka behov du har och visa upp intyget du har fått av samordnaren. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om du har frågor eller om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren.

Vem kan få stöd

För att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd måste du kunna uppvisa en utredning eller diagnos gjord av en specialist inom den aktuella funktionsnedsättningen. Med funktionsnedsättning menas en varaktig nedsättning såsom läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, samt fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning.

Du behöver också ansöka om stödet via www.nais.uhr.se och få ansökan godkänd av högskolans samordnare.

Stöd som erbjuds alla studenter