Kombinera elitidrott med studier på MDH

Du som elitidrottare har under din studietid på MDH möjligheter till anpassad studiegång, neddragning av studietakten och individuell studieplanering.

Mälardalens högskola erbjuder elitidrottande studenter en studiegång anpassad till dubbla karriärer under studietiden.Tillsammans med din studievägledare för den utbildning du läser ( program/kurs) sätter du upp en plan för hur du ska kunna utbilda dig samtidigt som du idrottar.

Möjligheten riktar sig till dig som bedriver elitidrott i en sådan omfattning, att studieanpassningar av olika slag är nödvändiga för att kunna kombinera bägge satsningarna. Idrotten ska i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer, ingå i något av förbundets 71 specialidrottsförbund (SF).

Ambitionen är att den som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga, inte ska tvingas välja mellan sin idrottskarriär eller en akademisk karriär - utan kunna kombinera båda två för ett långsiktigt och hållbart idrotts- och arbetsliv. En akademisk utbildning är också ett sätt för aktiva elitidrottare att förbereda sig för en yrkeskarriär efter idrotten.

MDH:s definition av elitidrottare:

  • En RIU-/EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
  • Med ”potentiell” menas att en elitidrottsstudent inom individuell idrott (a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, (b) bedöms på sikt (2–5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå.
  • Lagbollidrott (a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, (b) spelar i högsta serien.
  • Med ”aktuell” menas att en elitidrottsstudent är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics)
  • Via sitt SF genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.(RF, 2018).
  • Om studenten upphör med sin idrottssatsning/inte längre idrottar på samma nivå, löper avtalet ut efter terminens/kursens slut.
  • Specialidrottsförbundet bedömer om en student är elitidrottare enligt MDH:s definition.

Så här går det till

Första steget är att lämna in en ansökan till ditt specialidrottsförbund som intygar att du uppfyller kriterierna ovan.  Först när du har startat din utbildning skrivs ett avtal mellan studenten och lärosätet, som gäller under den tid du är registrerad på någon av lärosätets kurser/utbildningar.
Av avtalet framgår vilka förväntningar som gäller för bägge parter, och ett signerat avtal är en förutsättning för att du som elitidrottsstudent ska kunna ta del av nödvändiga anpassningar.
Du ansöker på vanligt sätt till program och kurser på www.antagning.se och under tiden är det värdefullt om du kontaktar studievägledaren för det program du sökt, för mer detaljerad information om vilka möjligheter som finns till anpassning och neddragning av studietakt.

Planering

En av nycklarna till framgångar i en dubbel karriärsatsning är god framförhållning och att skapa överblick över både utbildning och idrottsschema. Att vara ute i god tid är en förutsättning för att kunna få möjlighet till de anpassningar som behövs. Redan flera veckor (normalt 4 veckor) innan terminen/kursen startar, behöver du kommunicera med kursansvarig om eventuella krockar som kan uppstå och som du behöver stöd med att anpassa. I de fall det gäller sena besked om uttagningar till läger/match/tävling, ska det ändå finnas en viss flexibilitet hos MDH och akademin, som i sin tur ska undersöka möjligheterna till anpassning. Kontakt rörande undervisning och examinationer inom kursen sker med fördel direkt med kursansvarig. Studievägledare på programmet stöttar med studieplanering, val av kurser, examen, behörighetskontroller eller justering av studietakt. VFU-handläggare svarar på frågor om VFU-placering och ansökan till dessa.

Studieplaneringen är individuell

Studenter kan ha olika behov av studielösningar under olika perioder av utbildningen för att kunna genomföra den. Ibland kan neddragning av studietakt vara relevant, eller annan förläggning av kurser, vilket ofta varierar med idrottens intensivaste perioder och med typen av kurser inom utbildningen. Under en studietid behöver en idrottsstudent ofta vid flera olika tillfällen uppsöka kontakt med studievägledare eller kursansvarig, för att diskutera lösningar inför kommande kurs. Alternativt kan studenten tillsammans med programvägledaren, upprätta en individuell studieplan. Det kan till exempel handla om att läsa vissa kurser på distans, att förlägga kurser till annan tidsperiod, eller att studera i lägre takt under intensiva idrottsperioder. Omvänt kan studenten även studera i högre takt när tillfälle ges.