Behörighet

För att kunna antas till en universitetsutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. Till vissa utbildningar tillkommer också särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå

Den grundläggande behörigheten anger den kunskapsnivå som en högskoleutbildning bygger på. Den är generell och gäller för alla utbildningar inom högkolan.

Tänk på att goda kunskaper i svenska och engelska är mycket viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier.

 

Grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som;

 

1.har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

eller

2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har den som fått angiven legitimation eller avlagt angiven examen.

Grundläggande behörighet har även den som har förutsättningar enligt punkt 2 ovan. Detta gäller dock inte i fråga om utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen som förutsätter legitimation.

Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå än som avses ovan har den som genomgått utbildning på grundnivå eller har förutsättningar enligt punkt 2 ovan.

 

Särskild behörighet

Med särskild behörighet menas de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. För ämnen/kurser från gymnasiet/komvux är betygskravet lägst E/godkänd/3. Även arbetslivserfarenhet eller annat som är relevant för aktuell utbildning kan krävas.

Den särskilda behörigheten är olika för olika utbildningar. Kraven finns angivna vid respektive kurs eller program, i anmälningskatalogen eller på webben. Den särskilda behörigheten uttrycks i så kallade områdesbehörigheter.

Villkorlig antagning

För att bli antagen på kurser behöver du uppfylla vissa behörighetskrav. Om du inte uppfyller dessa blir du antagen med villkor. Om du är antagen med villkor anges detta som "VI" i ditt antagningsbesked på antagning.se. Detta beror på att du inte uppfyllde behörighetskraven för den kurs du anmält dig till vid senaste behörighetsbedömningen. Det innebär i sin tur att du inte kan registrera dig på kursen i Studentportalen eller vid studenttorget.