Text

Utbildningspaketet skola-arbetsliv

  • Högskolepoäng 0 hp
  • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Studie- och yrkesvägledning blir allt viktigare i undervisningen och för att lyckas behövs rätt verktyg och förutsättningar. På uppdrag av Skolverket erbjuder MDU utbildningspaketet skola-arbetsliv som ska hjälpa skolledare och personal att integrera studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Kursen ges i nära samarbete med Arbetsförmedlingen samt landets regioner och län.

Om kursen

Kursens syfte är att ge dig som lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare verktyg för att kunna integrera vägledning som en naturlig del i undervisningen samt att få en ökad kunskap om arbetsmarknaden. Detta för att du ska kunna stärka dina elever att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.

Under utbildningen får du konkreta verktyg och material som kan använda i alla ämnen. Med utgångspunkt i läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och det arbete som redan görs på skolan, kommer ni att utveckla ett undervisningsupplägg med temat skola-arbetsliv. Ett annat alternativ kan vara att ni tar fram en plan för skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Olika redskap för att förankra arbetet på skolan och säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete erbjuds också.

Under kursens gång har du möjlighet att skapa ett nätverk av kontakter inom regionen och ett regionaltsamarbete för fortsatt utveckling inom skola – arbetsliv.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till grupper av lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare i alla skolformer hos kommunala och enskilda huvudmän. Skolledarens deltagande är mycket viktig för att förankra arbetet. All samlad kunskap om skolutveckling pekar på skolledarens stora betydelse för att det långsiktiga arbetet ska bli framgångsrikt. Studie- och yrkesvägledaren är i sin profession viktig som stöd i lärarnas process.

 

Målsättning

Genom utbildningen vill vi visa på och du kommer att få verktyg för att:

  • stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete
  • visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och hur skolan kan arbeta systematiskt och långsiktigt
  • öka kunskapen om arbetsmarknaden
  • skolan utvecklar kontakter med närsamhället.


Genomförande

Utbildningen genomförs under två utbildningsdagar utspridda på tre-fyra månader med handledning i mindre grupper mellan tillfällena. Handledningen inkluderar tre-fyra tillfällen, ca åtta timmar totalt. Eget förberedelsearbete därutöver kan tillkomma.

Gruppdeltagarnas uppgift är att utveckla undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv. Grupperna kan variera något i antal deltagare och sätts ihop i samverkan mellan skolan och arrangörerna. Varje grupp leds av en professionell handledare.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Till toppen