Text

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng hp
 • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Vi erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska.

En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Syfte

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten:

 • kunna kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet
 • ha kunskap om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling
 • utifrån olika teorier analysera och problematisera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken och använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig del i förskolans verksamhet
 • ha fått ökad insikt om betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och flerspråkighet
 • kunna tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten

Innehåll

 • Teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet
 • Värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och deras påverkan på förhållningssätt i verksamheten
 • Arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling
 • Interkulturellt arbetssätt i förskolan

Undervisning

Kursen genomförs som distansbaserad utbildning med ett antal campusträffar.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Den är processinriktat upplagd, med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna.

Särskild behörighet

Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt intyg om huvudmannens godkännande. Se skolverkets webbplats www.skolverket.se.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

"Kursen hade ett bra upplägg som väckte många nya tankar om flerspråkighet och vårdnadshavares samverkan."

"Kursen gav konkreta tips och ideer att tänka på i verksamheten."

"Jag har fått kunskap och verktyg som jag kan dela med mig av till mina kollegor."

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Läs mer på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Universitetslektor i didaktik

Annaliina Gynne

+4621101693

annaliina.gynne@mdh.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.