Text

MDH erbjuder i samarbete med Arbets­förmedlingen en uppdrags­utbildning, inom ramen för Snabbspår för ekonomer. Den är för dig som är utbildad utanför EU/ESS och ännu inte jobbat inom ditt yrke i Sverige.

Utbildningar inom snabbspår för ekonomer

Tre personer som sitter vid ett bord med datorer framför sig.

Utbildningar inom snabbspår för ekonomer

MDH erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen två uppdragsutbildningar inom ramen för Snabbspår för ekonomer: controllerspåret och redovisningsspåret.

Utbildningarna riktar sig till dig som:

  • har lägst en dokumenterad kandidatutbildning i företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller ekonomistyrning från ett land utanför EU/ESS
  • har kunskaper i svenska som lägst motsvarar SVA1
  • är inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen
  • ännu inte har arbetat inom ditt yrke i Sverige.

Målet med utbildningarna är att öka dina chanser att få arbete som stämmer överens med din akademiska bakgrund samt tidigare arbetslivserfarenhet inom redovisning eller som controller.


Utbildningsupplägget består av tre delar:

  • Korta vägen. Distanskurs på 10 veckor som anordnas av Folkuniversitetet, där målet är att stärka din svenska med speciellt fokus på ekonomiska och skatterättsliga termer. Kursen syftar till att vara språkförberedande för studier på högskolenivå.
  • Uppdragsutbildning. Distanskurser om sammanlagt 30 högskolepoäng (hp) som bedrivs under 26 veckor på Mälardalens högskola. Det finns två valbara spår. Om du läser redovisningsspåret läser du en kurs inom beskattningsrätt (15 hp) samt en kurs inom redovisning och revision (15 hp). Om du väljer controllerspåret kommer du läsa en kurs inom bolags- och ekonomistyrning (15 hp), en kurs inriktad mot operativ ekonomistyrning (7,5 hp) samt en kurs inom strategisk ekonomistyrning (7,5 hp).
  • Arbetsplatsförlagt lärande. Praktik på företag med redovisnings-/revisionsinriktning eller ekonomistyrningsinriktning under max 6 månader.


Korta vägen

På Folkuniversitetets webbplats finns information om Korta vägen Länk till annan webbplats.


Uppdragsutbildning


Under sammanlagt 26 veckor kommer du att studera på distans på Mälardalens högskola. Utbildningen startar med två introduktionsveckor där du bland annat får information om verktyget Zoom och läroplattformen Canvas som du kommer använda under utbildningen.

Du får all kurslitteratur av MDH. Vi skickar ut den till alla antagna före kursstart tillsammans med ytterligare information om utbildningstiden.

Redovisningsspåret

Kursen i beskattningsrätt (15 hp) ger dig grundläggande kunskap om det svenska skattesystemets uppbyggnad samt grundläggande kunskaper om tolkning och tillämpning av svensk skattelagstiftning med betoning på företagsbeskattning. Kursen i redovisning och revison (15 hp) ger dig fördjupade kunskaper inom området extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. Dessa kurser omfattar 20 veckor heltidsstudier. Redovisningsspåret är för dig som har en bakgrund inom administreringen av verksamheters bokföring och bokslutsarbete eller inom revision.

Controllerspåret

Kursen Ekonomi- och bolagsstyrning för controllers (15 hp) ger en helhetsbild över styrning inom företag genom att koppla samman ägarnas, styrelsens och VDs roller med styrning av och inom divisioner, avdelningar eller dotterbolag. Kursen operativ ekonomistyrning från ett digitalt perspektiv (7,5 hp) handlar om hur digitala verktyg kan främja den dagliga styrningen av verksamheter. Kursen Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv (7,5 hp) behandlar den långsiktiga styrningen av verksamheter utifrån olika ledningsfilosofier. Dessa kurser omfattar 20 veckor heltidsstudier. Controllersspåret är för dig som har en bakgrund inom verksamhetsstyrning med fokus på analys, finansiering och affärsutveckling.


Avslutningsvis kommer du att få ytterligare fyra veckor med tid för examinationer.


Arbetsplatsförlagt lärande

Efter 26 veckors studier på högskolan kommer du att få möjlighet att praktisera på ett företag med redovisnings- eller ekonomistyrningsinriktning under max 6 månader. Praktikplatsen kommer vara på pendlingsavstånd från hemmet. Du kommer att ha en handledare på företaget som ansvarar för att lära upp dig och som finns som stöd under praktikperioden. Arbetsförmedlingen och Folkuniversitet kommer i samarbeta verka för att anordna praktikplatser.

Du kommer att bli erbjuden praktik även om du inte klarat alla poäng i kurserna på MDH så länge du har tillgodogjort dig kunskaperna från de båda kurserna.


Antagning

Max 45 personer kommer bli antagna till varje spår. För att du ska kunna söka och bli antagen behöver du kunna visa ett utlåtande från UHR, där de gjort en bedömning av din akademiska utbildning.

Du behöver också göra ett språktest i svenska, både vid antagningen till Korta vägen och i slutet av den kursen. Du är alltså inte garanterad plats på uppdragsutbildningen på MDH förrän du har fått godkänt på det sista språktestet. Kurserna på MDH ställer mycket höga krav på kunskaper i svenska, och för att klara av utbildningen behöver du kunskaper i svenska som minst motsvarar SVA1. Framförallt controllerspåret ställer också krav på goda kunskap i engelska.

Efter att MDH har gjort en bedömning av dina meriter och Korta vägen har testat språket, beslutar Arbetsförmedlingen om du blir antagen till utbildningen.


Intresseanmälan


Redovisning: Korta vägen start 9 augusti - 17 oktober, Mdh 18 oktober 2021 - 22 april 2022

Controller: Korta vägen 24 maj – 30 juli, Mdh 16 augusti 2021- 16 februari 2022

Intresseanmälan har stängt.


Kontakta Arbetsförmedlingen vid behov av ytterligare information.

Till toppen