Text

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Som forskarstudent på MDH finns det en rad stödfunktioner. Biblioteket erbjuder bland annat forskarservice inom en mängd områden för att underlätta din studietid.

Forskarstuderande

Forskarstuderande

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Som forskarstudent på MDH finns det en rad stödfunktioner. Biblioteket erbjuder bland annat forskarservice inom en mängd områden för att underlätta din studietid. Välkommen att forska här!


Att studera på forskarnivå innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska bli en forskare.

Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och du kan ta ut två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).

Forskarutbildningen är organiserad i sex områden där högskolan fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.

 • Inbyggda system (ämnena datavetenskap samt elektronik)
 • Innovation och produktrealisering (ämnet innovation och design)
 • Miljö/energi och resursoptimering (ämnena energi- och miljöteknik samt matematik/tillämpad matematik)
 • Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning (ämnet industriell ekonomi och organisation)
 • Didaktik (ämnena didaktik samt naturvetenskapens och teknikens didaktik)
 • Hälsa och välfärd (ämnena vårdvetenskap, arbetslivsvetenskap, socialt arbete, fysioterapi och folkhälsovetenskap)

MDH omkring 215 aktiva doktorander.


Terminstider för forskarutbildningen

 • Vårterminen sträcker sig från och med den första måndagen efter trettondagen till och med tisdag före midsommar.
 • Höstterminen sträcker sig från och med första måndagen i tredje veckan i augusti till och med fredagen före julafton.

 

Ansök om forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå kan finansieras på olika sätt, som anställning eller som industridoktorand. Det viktiga är att det finns finansiering för hela utbildningsperioden och att utbildningen kan slutföras inom åtta år.

Den vanligaste finansieringsformen är anställning som doktorand. Många forskarstuderande vid MDH är finansierade som så kallade industridoktorander, vilket innebär att de har en anställning utanför högskolan.

 

För varje doktorand ska vid antagningen utses en handledargrupp, bestående av en huvudhandledare och en eller flera handledare.

Huvudhandledaren har det övergripande ansvaret för doktorandens utbildning. En av handledarna ska vara verksam vid samma akademi som doktoranden. De övriga kan vara verksamma vid någon annan akademi eller organisation som doktorandens akademi har forskningssamarbete med.


Kompetenskrav för huvudhandledare vid MDH

Vid MDH ska huvudhandledare för en doktorand ha docent eller professorskompetens. De övriga handledarna ska vara disputerade. Huvudhandledaren ska ha gått handledarutbildning motsvarande den tvåveckorskurs som ges på MDH, Även övriga handledare ska ha genomgått någon form av handledarutbildning eller ska planera att genomgå en sådan.


Forskarhandledarutbildning

MDH erbjuder handledarna möjligheter till utveckling av sin handledarkompetens. Den kan bestå av exempelvis handledarkurser, seminarier, konferenser eller samtal om handledarfrågor i grupp. Denna kompetensutveckling kan också fås genom det utbud som andra lärosäten ger.


Byte av handledare

Ibland kan situationer uppstå då det är lämpligt att doktoranden byter handledare. Exempel på sådana situationer är att:

 • handledaren blir svårt sjuk
 • en för nära personlig relation uppstår mellan handledare och doktorand eller mellan handledare i handledargruppen
 • handledaren lämnar sin anställning
 • det uppstår en olöslig konflikt mellan doktorand och handledare

Finns påståenden om etniska eller sexuella trakasserier ska ärendet behandlas enligt högskolans handlingsplan "Åtgärder för att motverka diskriminering p.g.a. könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder". Om de inblandade har en intern konflikt som de inte lyckats lösa bör personerna involvera en utomstående.


Hur byter man handledare?

Om ett handledarbyte blir aktuellt ska doktoranden skicka in en ansökan via blanketten för byte av handledare. Bifoga en reviderad individuell studieplan som undertecknats av doktoranden, alla inblandade handledare och akademichef.

Ofta finns en ekonomisk koppling mellan handledaren och det projekt som doktoranden arbetar i. Därför är det klokt att överväga att också byta projekt i samband med handledarbyte. Diskutera detta med akademichefen.

 

Ansök om att byta handledare

För mer information om att byta/lägga till handledare, kontakta samordnare för forskarutbildningen på aktuell akademi.

För information om:

 • Regler för utbildning på forskarnivå
 • Studiehandbok
 • Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

mejla forskarutbildningen@mdh.se


Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Doktorandrådet

Inom Mälardalens studentkår finns ett särskilt doktorandråd som representerar högskolans forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDH ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Processen

Här hittar du mer information kring hur antagning till utbildning på forskarnivå går till, hur du ansöker, hur induviduell studieplan fungerar samt hur du kan tillgodoräkna dig för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Stöd till forskare

Som forskare på MDH har du tillgång till bibliotekets forskarservice.

Läs mer

Kontakt

Mer information om utbildning för forskarhandledare:

Till toppen