Om mig

Här presenterar jag min kunskapssyn och mina främsta intressen i arbetet vid MDH.

Jag är filosofie magister i svenska språket, filosofie kandidat i historia samt legitimerad lärare i svenska, matematik och historia för grundskolans årskurs 7–9, gymnasiet och Komvux. Sedan hösten 2008 är jag universitetsadjunkt i svenska på Mälardalens högskola.

Min kunskapssyn kan i korthet beskrivas så här: Kunskap är något som ägs dels av individer, dels av hela samhällen, och kunskaper skapas och befästs i samspel, inte bara med andra människor utan också med olika tekniska innovationer. Lärandet sker stegvis. T.ex. krävs det inte sällan att vi återkommer till ett begrepp flera gånger om dess innebörd ska bli klar för oss. Språket är en viktig kunskapskälla, eftersom det används såväl för att formulera ny kunskap som för att återge vad vi redan vet. Detta kan beskrivas som ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, som diskuteras närmare av bland andra den norska forskaren Olga Dysthe (se exempelvis Det flerstämmiga klassrummet) och den svenska forskaren Roger Säljö (Lärande i praktiken).

 

Stefan Blom

 

I min undervisning är det två områden som jag finner särskilt stimulerande: skrivande respektive grammatik. Jag har kurser i skrivande, framför allt inom de olika lärarprogrammen, och jag handleder också uppsatsskribenter. När jag i dessa olika sammanhang får en inblick i studenternas skrivprocesser och ser hur deras texter växer fram, framstår min sociokulturella kunskapssyn som särskilt relevant.

Grammatiken är alltså det andra område som ligger mig varmt om hjärtat. Här syftar min undervisning till att synliggöra grammatiska strukturer och funktioner. Grammatiken är spännande bland annat därför att var och en av oss behärskar vårt förstaspråks (modersmåls) grammatik, i vårt dagliga skrivande och i vårt dagliga tal, samtidigt som inte alla är förtrogna med grammatiska begrepp. Den ligger oss nära, och den finns i vår dagliga språkanvändning, men samtidigt inte. I ett undervisningsperspektiv är detta fascinerande.

Dessutom råkar grammatiken vara ett stort personligt intresse för mig. Jag samlar på grammatikböcker, och jag läser Svenska Akademiens grammatik nästan dagligen.

Även kursutveckling och kursplaneskrivande, det som kan kallas den administrativa sidan av mitt arbete, finner jag stimulerande, och jag tillskriver den samma vikt som undervisningen. Under fem terminer var jag också ämnesföreträdare i svenska.

Från och med hösten 2014 till och med våren 2016 var jag programsamordnare för grundlärarprogrammen F–3 och 4–6.