Om mig

Jag är docent i svenska vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Undervisningsintressen

Det är främst inom lärarutbildningen, och mer specifikt elevers skriv- och språkutveckling som mina huvudsakliga undervisningsintressen finns. Jag är även intresserad av flerspråkighet och språkutvecklande undervisning i andra ämnen än svenska, liksom av studenters skrivande.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen är undervisning av och lärande i svenska språket, i synnerhet skrivande.

Jag disputerade 2007 vid Örebro universitet på en avhandling med titeln Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolansår 7 och 8. För att förstå och få kunskap om de miljöer där elevers skrivförmåga utvecklas, vilka resurser som finns och vilka krav som ställs följde jag under tre terminer två klasser i årskurs 7 och 8, deras skrivundervisning i ämnet svenska och förutsättningarna för den.

Det mesta av min forskning har berört elevers och studenters skrivande och skrivutveckling och den därmed intimt förknippade responsgivningen, men jag har även fokuserat på andra områden såsom flerspråkighet och de flerspråkiga elevernas studiesituation samt på språkets roll, både muntligt och skriftligt, för lärande i andra ämnen än språk. Inom dessa områden bidrog jag med kunskap i de två EU-projekten EUCIM-TE och S-TEAM, som jag deltog i åren 2009-2012.

EUCIM-TE behandlade de flerspråkiga elevernas studiesituation i olika europeiska länder. Efter projektets slut har jag tillsammans med professor Jarmo Lainio, Strockholms universitet, gjort en uppföljning  som bygger på studier av en lång rad forskningsrapporter, både svenska och internationella, på statistik där vi följer utvecklingen under en följd av år och på två enkäter gjorda med tre års mellanrum riktade till fältskolor knuta till MDH. Även en enkät till lärarstudenter genomfördes.

Syftet med S-TEAM-projektet var att öka elevers intresse för naturvetenskap och riktade sig i första hand till forskare i naturvetenskap. Detta EU-projekt ledde mig in på forskning kring språkets roll för lärande i skolans alla ämnen och resulterade i flera publikationer.

Mitt forskningsintresse omfattar inte endast ungdomsskolan utan  även högskoleutbildning och jag varit ansvarig för en kurs för handledare av uppsatser och examensarbeten och även för kurs om studenters skrivutveckling riktad till lärarutbildare.