Annaliina Gynne

Jag är lektor i svenska som andarspråk vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. Mina forskningsintressen omfattar språkande/flerspråkighet, litteracitet och lärande i olika kontexter.

Jag disputerade den 2 september 2016 inom didaktikämnet med avhandlingen Languaging and social positioning in multilingual school practices - Studies of Sweden Finnish middle school years.  Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra studier och en kappa. Avhandlingen hittar du här och mer information om projektet DIMuL (Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices) som knyter an till avhandlingen hittar du här. 2017-2018 arbetar jag med ett forsknings- och utvecklingsprojekt som knyter an till gymnasiets språkintroduktionsprogram och translanguaging. För att få veta mer om min forskning kan du klicka dig vidare via länken på vänstermenyn.

Som lärare möter du mig på kurser som Invandring och kulturmöten, Att lära på sitt andraspråk, Andraspråksinlärning och Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet. Utöver mina undervisnings- och forskningsuppdrag fungerar jag även som nätverksledare för ett regionalt samordnarnätverk för nyanländas lärande. 

2016-2017 arbetade jag som forskare i projektet  (Lärarpraktiker online/offline) där intresset låg i att studera lärares kontakt med elever i fysiska och virtuella klassrum. Under våren 2014 var jag sk. "visiting doctoral student" vid projektet " Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media " vid Jyväskylä universitet i Finland.

 

Fotograf: Johan Tollén.