Forskning

Våren 2016 disputerade Johanna Lundqvist vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet på en avhandling om ett femtiotal barns utbildningsvägar från förskola till årskurs ett. Avhandlingen handlar om tidiga stödinsatser för barn i behov av stöd, användningen av inkluderande undervisning, övergångar mellan tidiga skolår och barns upplevelser av tidiga skolår. Ett annat fokus i avhandlingen är hur barns upplevelser av tidiga skolår kan insamlas och analyseras.

Idag är Johanna Lundqvist verksam som universitetslektor i specialpedagogik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola (MDH) där hon utbildar speciallärare och specialpedagoger. Tidigare arbetade hon som grundskollärare och specialpedagog (på grundskola och i kommunalt elevhälsoteam). Hon har också arbetat som forskningsassistent och adjunkt inom lärarprogram, förskollärarprogram, förskollärarlyft och rektorsprogam. År 2011 mottog hon utmärkelsen årets lärare vid Campus Södertälje, MDH.

Den forskning som Johanna Lundqvist bedriver handlar om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogik och benämns av henne TITUS. TITUS utgör en fortsättning på hennes avhandlingsarbete och handlar om vad barn – både barn som befinner sig i svårigheter och barn som kan mycket och lär lätt – behöver för att kunna må bra och utvecklas. Ett annat forskningsintresse är föräldrars erfarenheter av barns tidiga utbildning och övergångar. Ytterligare ett forskningsintresse är ramverket Building Blocks och instrumentet Inclusive Classroom Profile (ICP). Hon är en av de första forskarna, både nationellt och internationellt sett, som använt ICP i forskning.

Johanna Lundqvist håller föreläsningar om specialpedagogik, inkludering och barns tidiga skolår, och besöker förskolor, skolor och resursteam runt om i Sverige. Syftet med besöken är att berätta om specialpedagogisk forskning och att möta yrkesverksamma i deras vardag för att på så sätt få del av deras erfarenheter av specialpedagogisk verksamhet. Hon menar att det är viktigt att bygga broar mellan specialpedagogisk forskning och specialpedagogisk verksamhet – kanske det allra viktigaste för forskare.

 

Doktorsexamen

2016 Filosofie doktor i Specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Magisterexamen

2010 Filosofie magisterexamen i specialpedagogik, Stockholms universitet.

2008 Filosofie magisterexamen i ledarskap, särskilt inom utbildning, Uppsala universitet.

2007 Filosofie magisterexamen i pedagogik, Uppsala universitet.

 

Övrigt urval av examina, kurser och lärarlegitimation

2016 Supervisors – Third Cycle Programmes, Mälardalens högskola.

2015 Pedagogisk meritportfölj, Stockholms universitet.

2015 Lärarlegitimation.

2011 Högskolepedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

2010 Specialpedagogexamen, Stockholms universitet.

2008 Skolledarutbildning/rektorsutbildning, Uppsala universitet

1998 Grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i åk 1-7 Sv/So/Idrott, Linköpings universitet.

 

Nuvarande anställning

Universitetslektor i specialpedagogik (100%), Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

 

Deltagande i forskningsprojekt

2017-2018 Forskning och utvecklingsprojekt. Mälardalens kompetenscentrum för lärande, Försöksverksamheten med övningsskolor. Samhällskontraktet. Hur kan vi få övergångar förskola-förskoleklass- fritidshem-grundskola att fungera bättre? Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

2017-2018 Forskning och utvecklingsprojekt. Mälardalens kompetenscentrum för lärande, Försöksverksamheten med övningsskolor. Samhällskontraktet. Hållbart ledarskap – inte bara ”budget i balans”. Hur arbetar rektorer för att leda kollegialt lärande? Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

2016-2017 Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. Vetenskapsrådet.

2015 Implementation of evidence based practices for children with developmental disabilities: Cross-cultural adaptation of assessment tools and research instruments - The Inclusive Classroom Profile. Stockholm University. Clas Groschinskys minnesfond

2014-2015 Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS). Psykologiska institutionen, Stockholm universitet. Vetenskapsrådet, FORMAS, FAS och VINNOVA.

2012-2015 Implementation of evidence based practices for children with developmental disabilities: Cross-cultural adaptation of assessment tools and research instruments. Stockholm University. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, (STINT).

2011 Modellskolor för inkludering. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås. Västerås stad.

 

Handledning av doktorander

2017 Biträdande handledare, didaktik, Annika Axelsson, Mälardalens högskola.